Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce życia gospodarczego.
 2. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii dwóch recenzentów. Recenzja jest anonimowa, co ma zapewnić wysoki poziom czasopisma.
 3. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach.
 4. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 5. Teksty przyjmowane są w języku polskim lub angielskim (streszczenie w języku angielskim).
 6. Odpowiedzialność za informacje i poglądy zawarte w artykułach ponoszą Autorzy.
 7. Redakcja jest ostatecznym organem przyjmującym artykuł do druku w danym numerze.
 8. Artykuły zamieszczane w Czasopiśmie są nieodpłatne.
 9. Wymagania edytorskie dotyczące artykułów zgłoszonych do publikacji w Czasopiśmie „Przedsiębiorstwo & Finanse” są zamieszczone na stronie Wydawnictwa WSFiZ w Białymstoku.
 10.  Prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z załączonymi wymaganiami edytorskimi. (Wymagania edytorskie)
 11.  Redakcja może zamieszczać w Czasopiśmie artykuły zamawiane (pisane przez ekspertów), które nie podlegają recenzji.
 12. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie po ukazaniu się wszystkich kwartalników z danego roku.

Kroki dla Autora tekstu: 

 1. Autor przesyła w formie elektronicznej propozycję artykułu zgodnie z wytycznymi dla autorów tekstu (znajdują się na stronie Czasopisma) na adres pif.czasopismo@wsfiz.edu.pl
 2. Artykuł zostaje skierowany do recenzji. Redakcja wyznacza dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Redakcja przesyła Autorowi recenzję jego tekstu w formie elektronicznej. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji Autor dokonuje niezbędnych poprawek i odsyła uzupełniony artykuł do Redakcji.
 4. Autor ma 14 dni na naniesienie poprawek wskazanych przez Recenzenta.
 5. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o akceptacji artykułu do publikacji Autor przesyła wypełniony i podpisany odręcznie formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w formie elektronicznej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Redakcji tj.: (Oświadczenie PiF)
  Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  ul. Ciepła 40
  15 – 472 Białystok 
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do naniesienia ewentualnych poprawek wskazanych przez korektora tekstu.
 7. Redakcja przesyła Autorowi 1 egzemplarz autorski Czasopisma na adres wskazany przez Autora.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki

 • W przypadku jednej pozytywnej recenzji artykuł zostaje skierowany do drugiego Recenzenta
 • W przypadku jednej negatywnej recenzji – następuje odmowa publikacji artykułu o czym Redakcja powiadamia Autora.

 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie  znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu  konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między  recenzentem a autorem:

 a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

 b) relacje podległości zawodowej,

 c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat

poprzedzających przygotowanie recenzji.

 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do  dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz  recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

Formularz recenzji artykułu

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów  współpracujących.

Autorzy – Oświadczenia

Umowa z autorem

Zasady etyki COPE