ROLA SEKTORA KULTURY W KSZTAŁTOWANIU SEKTO-RA KREATYWNEGO W GOSPODARCE POLSKIEJ

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk


Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące kreatywności, sektora kultury i sektora kreatywnego. Wskazano miejsce Polski w światowym rynku towarów kreatywnych oraz poddany został analizie polski międzynarodowy handel towarami i usługami kreatywnymi w latach 2002 - 2008.

                              

 THE CULTURAL AND CREATIVE SECTORS - ECONOMIC CONTEXT

Summary

This paper presents the theoretical issues of the cultural and creative sector. The place of Poland in the global market of creative goods was specified and the Polish international trade of creative goods and services in the years 2002-2008 was subjected to analysis.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s. 53