NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKI PUBLICZNE

Andrzej Kuciński


Streszczenie

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest zagadnienie nabywania akcji własnych przez spółki publiczne. Wykupy akcji stanowią jeden z instrumentów realizacji transferu gotówki na rzecz akcjonariuszy. W artykule przedstawiono metody wykupu akcji własnych oraz motywy nabywania akcji własnych przez spółki publiczne. Na przykładzie spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego S&P 500 dokonano oceny wykorzystania wykupów akcji własnych będących szczególną formą realizacji polityki dywidendy przez spółki publiczne.

 

REPURCHASE OF SHARESBY THECOMPANYPUBLIC

Summary

The subject of discussion in this article is the issue of repurchase of own shares by the company public. Buyouts of shares is one of the instruments for implementing the transfer of cash to the shareholders. The paper presents methods of share buyback and recitals repurchase of own shares by the listed companies. For example, companies in the stock market index S & P 500 were assessed by using redeem their own shares a special form of the dividend policy by the public companies.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s. 50