INSTYTUCJONALIZACJA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE

Iwona Krymarys


Streszczenie

W artykule omówione zostało zagadnienie instytucjonalizacji ubezpieczeń na życie w Polsce. Na początku zaprezentowano definicje instytucji oraz procesu instytucjonalnej zmiany. Następnie omówiony został proces politycznej, rynkowej i społecznej instytucjonalizacji ubezpieczeń na życie w Polsce. Według autorki najbardziej rozwinięta jest instytucjonalizacja rynkowa, która osiągnęła etap sedymentacji, instytucjonalizacja polityczno-prawna znajduje się na etapie pomiędzy obiektywizacją a sedymentacją, z kolei instytucjonalizacja społeczna znajduje się na etapie obiektywizacji.

 

INSTITUTIONALIZATION OF LIFE INSURANCE IN POLAND

Summary

In this article author presents the problem of institutionalization of life insurance in Poland. Firstly there is presented definition of institution and process of institutional change. Secondly there is discussed process of political, market and social institutionalization of life insurance in Poland. In the author's opinion market institutionalization is at the stage of sedimentation, political institutionalization is between objectification and sedimentation, and social institutionalization is at the stage of objectification.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s.35