DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD EXPENDITURE ON HEALTH IN THE YEARS 2000-2011

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski


Summary

Households are consumers with a specific character. Regardless of the source of household income to meet the needs of its members. This goal is accomplished by achieving revenue and management (meeting the needs of household members, investments, savings). The study focused on the analysis of income and expenditure in real households. Based on the literature and secondary statistical data shows the level and structure of adjusted expenditure on healthcare by the household. Results of the analysis using linear econometric model showed that increasing household income of 100 zł per person spent on health-related expenses in the amount of only 3.1 zł / person.

 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW NA ZDROWIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 2000-2011

Streszczenie

Gospodarstwa domowe są grupą konsumentów o szczególnym charakterze. Niezależnie od źródła dochodów celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb jego członków. Cel ten jest realizowany poprzez osiąganie dochodów i gospodarowanie nimi (zaspokajanie potrzeb członków gospodarstwa, inwestycje, oszczędności). W opracowaniu skoncentrowano się na analizie poziomu dochodów i wydatków realnych gospodarstw domowych. Bazując na literaturze przedmiotu oraz wtórnych danych statystycznych przedstawiono poziom i strukturę urealnionych wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia przez gospodarstwo domowe. Wyniki analizy przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego wykazały, że gospodarstwa domowe zwiększając dochód o 100 zł na osobę przeznaczają na wydatki związane ze zdrowiem tylko 3,1 zł/osobę.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, p.26