WYBRANE MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Joanna Czyżowska


Streszczenie

W pracy zostały przedstawione wybrane czynniki makroekonomiczne wpływające na decyzje inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Uwaga została skupiona na impulsach monetarnych oraz stopach procentowych. Przeprowadzono analizę czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, co zostało zawarte w stosownych wnioskach.

 

SELECTED MACROECONOMIC DETERMINANTS
OF
INVESTMENT DECISIONS POLISH ENTERPRISES

Summary

The paper presents selected macroeconomic factors influencing the investment decisions of Polish enterprises. Attention has been focused on monetary impulses and interest rates. An analysis of factors influencing the investment decisions of companies, which have been included in the relevant conclusions.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s. 15