PRAKTYKA ETYCZNA A EKONOMIA

Marta Ciarko,  Agnieszka Paluch-Dybek


Streszczenie

Etyczne zachowanie, czyli zachowanie zgodne z normami prawnymi, społecznymi obyczajowymi, dotyczy wszystkich pracowników danej zbiorowości społecznej, grupy, organizacji, klasy, warstwy czy środowiska. Wzajemny związek ekonomii i moralności często zawęża się do etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności nakładanej na przedsiębiorstwa. Dużo rzadziej podejmuje się temat etycznej oceny działań gospodarczych w innych jej wymiarach, chociaż jest to przydatne do pełnego zrozumienia i oceny zjawisk ekonomicznych. W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na teorii ekonomii, etyki biznesu i moralności (etyki), podejmują próbę analizy z perspektywy etycznej problemów gospodarczych wykraczających poza granice pojedynczego przedsiębiorstwa lub organizacji.

 

 THE PRACTICE OFETHICSANDECONOMICS

Summary

The relationship of economics and morality often narrows down to business ethics and social responsibility imposed on the company. Less often take up the ethical evaluation of economic activities in its other dimensions, although it is useful to fully understand and assess economic phenomena. In this article the authors focus on the theory of economics, business ethics and morality (ethics) attempt to analyze the ethical perspective of the economic problems that go beyond the boundaries of a single company or organization.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s.5