Przedsiębiorstwo & Finanse 2014/2 (5)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

ROLA SEKTORA KULTURY W KSZTAŁTOWANIU SEKTO-RA KREATYWNEGO W GOSPODARCE POLSKIEJ

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk


Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące kreatywności, sektora kultury i sektora kreatywnego. Wskazano miejsce Polski w światowym rynku towarów kreatywnych oraz poddany został analizie polski międzynarodowy handel towarami i usługami kreatywnymi w latach 2002 - 2008.

                              

 THE CULTURAL AND CREATIVE SECTORS - ECONOMIC CONTEXT

Summary

This paper presents the theoretical issues of the cultural and creative sector. The place of Poland in the global market of creative goods was specified and the Polish international trade of creative goods and services in the years 2002-2008 was subjected to analysis.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s. 53

NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKI PUBLICZNE

Andrzej Kuciński


Streszczenie

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest zagadnienie nabywania akcji własnych przez spółki publiczne. Wykupy akcji stanowią jeden z instrumentów realizacji transferu gotówki na rzecz akcjonariuszy. W artykule przedstawiono metody wykupu akcji własnych oraz motywy nabywania akcji własnych przez spółki publiczne. Na przykładzie spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego S&P 500 dokonano oceny wykorzystania wykupów akcji własnych będących szczególną formą realizacji polityki dywidendy przez spółki publiczne.

 

REPURCHASE OF SHARESBY THECOMPANYPUBLIC

Summary

The subject of discussion in this article is the issue of repurchase of own shares by the company public. Buyouts of shares is one of the instruments for implementing the transfer of cash to the shareholders. The paper presents methods of share buyback and recitals repurchase of own shares by the listed companies. For example, companies in the stock market index S & P 500 were assessed by using redeem their own shares a special form of the dividend policy by the public companies.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s. 50

INSTYTUCJONALIZACJA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE

Iwona Krymarys


Streszczenie

W artykule omówione zostało zagadnienie instytucjonalizacji ubezpieczeń na życie w Polsce. Na początku zaprezentowano definicje instytucji oraz procesu instytucjonalnej zmiany. Następnie omówiony został proces politycznej, rynkowej i społecznej instytucjonalizacji ubezpieczeń na życie w Polsce. Według autorki najbardziej rozwinięta jest instytucjonalizacja rynkowa, która osiągnęła etap sedymentacji, instytucjonalizacja polityczno-prawna znajduje się na etapie pomiędzy obiektywizacją a sedymentacją, z kolei instytucjonalizacja społeczna znajduje się na etapie obiektywizacji.

 

INSTITUTIONALIZATION OF LIFE INSURANCE IN POLAND

Summary

In this article author presents the problem of institutionalization of life insurance in Poland. Firstly there is presented definition of institution and process of institutional change. Secondly there is discussed process of political, market and social institutionalization of life insurance in Poland. In the author's opinion market institutionalization is at the stage of sedimentation, political institutionalization is between objectification and sedimentation, and social institutionalization is at the stage of objectification.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s.35

DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD EXPENDITURE ON HEALTH IN THE YEARS 2000-2011

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski


Summary

Households are consumers with a specific character. Regardless of the source of household income to meet the needs of its members. This goal is accomplished by achieving revenue and management (meeting the needs of household members, investments, savings). The study focused on the analysis of income and expenditure in real households. Based on the literature and secondary statistical data shows the level and structure of adjusted expenditure on healthcare by the household. Results of the analysis using linear econometric model showed that increasing household income of 100 zł per person spent on health-related expenses in the amount of only 3.1 zł / person.

 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW NA ZDROWIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 2000-2011

Streszczenie

Gospodarstwa domowe są grupą konsumentów o szczególnym charakterze. Niezależnie od źródła dochodów celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb jego członków. Cel ten jest realizowany poprzez osiąganie dochodów i gospodarowanie nimi (zaspokajanie potrzeb członków gospodarstwa, inwestycje, oszczędności). W opracowaniu skoncentrowano się na analizie poziomu dochodów i wydatków realnych gospodarstw domowych. Bazując na literaturze przedmiotu oraz wtórnych danych statystycznych przedstawiono poziom i strukturę urealnionych wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia przez gospodarstwo domowe. Wyniki analizy przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego wykazały, że gospodarstwa domowe zwiększając dochód o 100 zł na osobę przeznaczają na wydatki związane ze zdrowiem tylko 3,1 zł/osobę.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, p.26

WYBRANE MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Joanna Czyżowska


Streszczenie

W pracy zostały przedstawione wybrane czynniki makroekonomiczne wpływające na decyzje inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Uwaga została skupiona na impulsach monetarnych oraz stopach procentowych. Przeprowadzono analizę czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, co zostało zawarte w stosownych wnioskach.

 

SELECTED MACROECONOMIC DETERMINANTS
OF
INVESTMENT DECISIONS POLISH ENTERPRISES

Summary

The paper presents selected macroeconomic factors influencing the investment decisions of Polish enterprises. Attention has been focused on monetary impulses and interest rates. An analysis of factors influencing the investment decisions of companies, which have been included in the relevant conclusions.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s. 15

PRAKTYKA ETYCZNA A EKONOMIA

Marta Ciarko,  Agnieszka Paluch-Dybek


Streszczenie

Etyczne zachowanie, czyli zachowanie zgodne z normami prawnymi, społecznymi obyczajowymi, dotyczy wszystkich pracowników danej zbiorowości społecznej, grupy, organizacji, klasy, warstwy czy środowiska. Wzajemny związek ekonomii i moralności często zawęża się do etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności nakładanej na przedsiębiorstwa. Dużo rzadziej podejmuje się temat etycznej oceny działań gospodarczych w innych jej wymiarach, chociaż jest to przydatne do pełnego zrozumienia i oceny zjawisk ekonomicznych. W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na teorii ekonomii, etyki biznesu i moralności (etyki), podejmują próbę analizy z perspektywy etycznej problemów gospodarczych wykraczających poza granice pojedynczego przedsiębiorstwa lub organizacji.

 

 THE PRACTICE OFETHICSANDECONOMICS

Summary

The relationship of economics and morality often narrows down to business ethics and social responsibility imposed on the company. Less often take up the ethical evaluation of economic activities in its other dimensions, although it is useful to fully understand and assess economic phenomena. In this article the authors focus on the theory of economics, business ethics and morality (ethics) attempt to analyze the ethical perspective of the economic problems that go beyond the boundaries of a single company or organization.

czasopismo PF nr 2-2014.pdf, s.5