ŚWIADOMOŚĆ INWESTYCYJNA A WYSTĘPOWANIE EFEKTU OVERCONFIDENCE U STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEEKONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE UCZELNI TECHNICZNEJ

Agnieszka Wójcik, Ksenia Siadkowska

Streszczenie
Finanse behawioralne wprowadziły aspekt psychologiczny jako element procesu decyzyjnego jednostki. Jednym z elementów silnie wpływających na ów proces jest poziom pewności siebie jednostki w relacji do obiektywnie ocenianych warunków, w tym poziomu wiedzy. Celem artykułu było zbadanie wskazanej zależności, na przykładzie relacji pomiędzy faktycznie posiadaną wiedzą z wybranego obszaru (świadomość inwestycyjna) a skalą występowania zjawiska nadmiernej pewności siebie. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbie 125 studentów (posiadających tytuł zawodowy inżyniera), kierunku inżynieria środowiska (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska). Wyniki badań wskazują na stosunkowo niski poziom świadomości inwestycyjnej badanych, ale również na znaczną skalę występowania zjawiska niedostatecznej pewności siebie, czyli ankietowani oceniali swój poziom wiedzy surowiej, niż wynika to z obiektywnych przesłanek. Młody wiek badanych studentów potwierdza stanowisko D.A. Hershey i J.A. Wilson, którzy wskazywali, że wraz z wiekiem rośnie skłonność do nadmiernej pewności siebie, a więc niski poziom pewności siebie jest właściwy dla ludzi młodych. Ponadto efekt niedostatecznej pewności siebie może być wyjaśniany częściowo przez doświadczenie kryzysu finansowego (2007-2009) przez próbę badawczą, co jest zgodne ze stanowiskiem U. Malmendier i S. Nagel, którzy wskazywali, że doświadczenie kryzysu znacznie obniża skłonność do wykazywania wysokiej pewności siebie.

 

INVESTING AWERNESS AND OVERCOFIDENCE EFFECT
OF NON-ECONOMIC COURSE STUDENTS BY THE EXAMPLE OF TECHNICAL
UNIVERSITY STUDENTS

Summary
Behavioral finance theory introduced psychological issues into analysis of decision-making process. A level of self-confidence (in area of own knowledge assessment) is one of the crucial elements that influences on this process. The idea of this paper is research relation between real knowledge (investing awareness) and range of overconfidence. The research (questionnaire) was run with sample of 125 students of environmental engineering, who already have an engineer’s title (Lublin University of Technology, Faculty of Environmental Engineering). The survey showed the investment awareness is quite low and self-confidence is even lower. Most students present the condition of underconfidence and they evaluate much more strictly their knowledge than they objectively should do. The young age of interviewees is in the accordance with the research of D.A. Hershey and J.A. Wilson who claimed the older people are, the bigger overconfidence tendency is. Moreover, the results of the survey are compatible with the research of U. Malmendier and S. Nagel who claimed the crises experience enhances the underconfidence tendency.