KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski

Streszczenie
Dysproporcje ekonomiczne mieszkańców każdej populacji mogą mieć charakter przejściowy i po zastosowaniu określonych działań różnice w poziomie życia mieszkańców danego województwa można zniwelować. Celem niniejszych badań jest analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym (województwa) w świetle najważniejszych kategorii dobrobytu ekonomicznego o charakterze pieniężnym, tj.: dochodów do dyspozycji brutto, oszczędności brutto oraz wydatków gospodarstw domowych w 2004 i 2014 roku. Przeprowadzona klasyfikacja za pomocą metod aglomeracyjnych pozwoliła na wyznaczenie czterech skupień. Każde
skupienie obejmuje województwa najmniej zróżnicowane między sobą. Różnice średnich wartości analizowanych zmiennych w 2004 roku pomiędzy skupieniami były niższe niż w 2014 roku.

 

CLASSIFICATION OF REGIONS DUE TO THE ECONOMIC SITUATION
OF POLISH HOUSEHOLDS

Summary
Economic disparities inhabitants in each population may be temporary, and after the application of specific measures differences in the standard of living of the inhabitants of the province can be overcome. The aim of this study is to analyze the economic situation of households in spatial terms (province) in the light of the main categories of economic well-being of a financial nature, ie .: gross disposable income, gross saving and spending of households in 2004 and 2014 carried out the classification using methods agglomeration allowed to designate four clusters. Each focus includes the province least diversified among themselves. Differences between mean values of the analyzed variables in 2004 between the clusters were lower than in 2014.