DETERMINANTY, BARIERY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE

Nina Siemieniuk, Agnieszka Zalewska-Bochenko

Streszczenie
Celem artykułu jest próba analizy rozwoju e-administracji w Polsce. Postawiono tezę, iż sektor technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) usprawnia funkcjonowanie administracji w państwie, co prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług publicznych. Bez elektronizacji administracji okaże się, iż jest ona nieefektywna, droga w utrzymaniu i wolna w działaniu. W artykule zaprezentowano działania władz na rzecz rozwoju e-administracji, a także przedstawiono bariery i perspektywy jej dalszego rozwoju. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane i opracowania dotyczące elektronicznej administracji. Pomocna w realizacji tejże metody była analiza zgromadzanej literatury przedmiotu oraz synteza zawartej w niej wiedzy.


DETERMINANTS, BARRIERS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
E-ADMINISTRATION IN POLAND

Summary
The aim of this article is an attempt to analyze the development of eGovernment in Poland. It has been argued that the information and communication technology (ICT) sector improves the functioning of the administration in the state, leading to an improvement in the quality of public services. Without administrative administration, it turns out that it is inefficient, expensive to maintain and free to operate. The paper presents the activities of the authorities for eGovernment development, as well as the barriers and prospects for its further development. The analyzes were based on data and studies on electronic administration. Helping to implement this method was to analyze the collected literature of the subject and to synthesize the knowledge contained in it.