UMOWA Z ZUS W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO

Małgorzata Paszkowska

Streszczenie
Sanatorium uzdrowiskowe jest rodzajem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Sanatoria prowadzone są przez przedsiębiorców w uzdrowiskach. Podstawowym źródłem finansowania sanatoriów są umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto możliwe jest zawieranie umów na rehabilitację leczniczą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji rentowej. Umowa taka zawierana jest w trybie konkursowym i wymaga spełnienia wielu wymogów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zawierania umów przez sanatoria z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz analiza ich podstaw prawnych.

 

CONTRACT WITH ZUS (SOCIAL INSURANCE INSTITUTION)
UNDER PREVENTION OF PENSION AS A SOURCE OF FINANCING
OF THE THERMAL SANATORIUM

Summary
Thermal sanatorium is a kind of thermal treatment institutions. Thermal sanatoriums are run by entrepreneurs in thermal station. The main source of thermal sanatoriums financing is the contract with the National Health Fund. In addition, it is possible to conclude agreements for medical rehabilitation with the Social Insurance Institution for the prevention of disability. This contract is entered into the competition procedure and requires many requirements. The aim of the article is to present the possibility of concluding contracts by thermal sanatoriums with the Social Insurance Institution and analysing their legal bases.