Przedsiębiorstwo & Finanse 2017/3 (18)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

HANDEL O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI A REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ

Carlos Jorge Lenczewski Martins

Strzeszczenie
Handel o wysokiej częstotliwości charakteryzuje się składaniem zleceń o niezwykle wysokiej częstotliwości. Obecnie standardem jest składanie zleceń w częstotliwościach określonych w mikrosekundach, chociaż występuje już technologia pozwalająca zawierać transakcje w okresach nanosekundowych. Możliwość składania zleceń w takich częstotliwościach zaowocowała wieloma dyskusjami nad negatywnym wpływem jakie te podmioty mogą mieć na rynku finansowym, bowiem badania wykazują, że najprawdopodobniej aż 80% zleceń handlu o wysokiej częstotliwości nie jest przekształconych w transakcje. Chociaż handel o wysokiej częstotliwości występuje od lat 90-tych XX wieku, to dopiero w ostatnich latach instytucje nadzorujące rynkifinansowe (zarówno w USA ,jak i w UE) wprowadziły regulacje, które poniekąd zdefiniowały handel o wysokiej częstotliwości. Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie najważniejszych zmian regulacyjnych dotyczących handlu o wysokiej częstotliwości w Unii Europejskiej, a ponadto zaprezentowanie pewnej krytyki dotyczącej sposobu w jaki został on zdefiniowany w nowej dyrektywie MiFID II.


HIGH-FREQUENCY TRADING UNDER REGULATIONS
FOR EUROPEAN UNION COUNTRIES

Summary
High-Frequency Trading characterizes in submitting, modifiying or cancelling order extremely frequently and fast. Currently, the timeframes generally taken into account are milliseconds, but technology allows already for a full transaction (submitting order, processing, and confirmation) within nanoseconds. The ability to execute orders in such short timeframes has led to several discussions on the possible negative impact these type of firms may have in the financial markets. One of the reasons is the fact, that around 80% of the submitted orders are not executed. Although, high-frequency trading can be considered to have risen in the 1990’s, only in the last few years supervision bodies have introduced some kind of regulations related to this type of trading. This paper is aimed to present the most important regulatory changes regarding High-Frequency Trading in the EU. In addition, a certain critique is introduced on how High-Frequency Trading is perceived under the new MiFID II directive.

PROCEDURA INTEGRACJI W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ

Michał J. Kowalski, Monika Kaźmierczak

Streszczenie

W artykule przedstawiono wzorcową procedurę realizacji fazy integracji w procesach fuzji i przejęć. Przedstawione w pracy tezy są efektem badań empirycznych, dotyczących kilkudzie-sięciu transakcji M&A zrealizowanych w Polsce w latach 2010-2015, analiz wewnętrznych, dokumentacji przedsiębiorstw oraz wywiadów pogłębionych. Działania związane z integracją powinny być realizowane w kilku etapach: organizacji, planowania, działań krótkoterminowych, długoterminowych oraz nieustannego zarządzania ryzykiem. Faza integracji wymaga organizacji zaangażowanych w nią osób z wyodrębnieniem szefa integracji, zespołu ds. integracji, zespołów zadaniowych działających pod nadzorem sponsora integracji. Na potrzeby realizacji fazy integra-cji mogą być wykorzystywane narzędzia i metody zarządzania projektami. W artykule wskazano ponad 120 działań w 9 obszarach wspierających fazę integracji.

 

INTEGRATION PROCEDURE IN MERGERS AND ACQUISITIONS

Summary
The article presents a procedure for implementing the integration phase in mergers and acquisitions (M&A). The theses presented result from empirical research on dozens of M&A transactions completed in Poland in 2010-2015, internal analyses of company documentation, and in-depth interviews. The integration activities should be realized in several steps: organization, planning, short-term and long-term activities, and continuous risk management. The integration phase requires organization of people involved in the process, singling out the head of the integration, an integration team, and a task-oriented team under the supervision of the integration sponsor. For the integration phase, tools and methods of project management may be used. The article identifies over 120 activities in nine areas supporting the integration phase.

RAPORT ZINTEGROWANY JAKO PRZYKŁAD NOWEGO PODEJŚCIA DO SPRAWOZDAWCZOŚCI BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Grażyna Michalczuk, Urszula Konarzewska, Teresa Mikulska

Streszczenie
Interesariusze w coraz większym stopniu zainteresowani są informacjami pozafinansowymi, co oznacza konieczność wyjścia poza zakres informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Efektem jest ciągła dyskusja nad kształtem raportu biznesowego. Optymalnym rozwiązaniem jest raport biznesowy, który pozwoli nie tylko na przedstawienie informacji finansowych i pozafinansowych, ale też pokaże powiązania miedzy nimi. Oznacza to zintegrowanie w jednym raporcie informacji, które na dzień dzisiejszy generuje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z obszaru społecznej odpowiedzialności, czy też inne sprawozdania pozafinansowe, np. dotyczące kapitału intelektualnego. Celem artykułu jest przedstawienie raportu zintegrowanego, jako nowego modelu sprawozdawczości biznesowej, oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie, opierając się na analizie raportów zintegrowanych Grup Kapitałowych LOTOS S.A. oraz PKN ORLEN S.A.


INTEGRATED REPORT AS AN EXAMPLE
OF NEW APPROACH TO BUSINESS REPORTING

Summary
Stakeholders are increasingly interested in non-financial information, which implies the necessity to move beyond the scope of information contained in financial statements. The effect of this state of affairs is an ongoing discussion on the shape of business report. An optimal solution is to develop the report, that will allow not only a presentation of financial and non-financial information, but will also show the connection between them. It comes down to integrate in one document the information being generated these days by financial statement, management commentary, sustainability report and the other non-financial reports e.g. intellectual capital report. The aim of the article is to present the integrated report as a new model of business reporting as well as to show the good practices in this field on the basis of analysis of the integrated reports prepared by LOTOS S.A. and PKN ORLEN S.A.

UMOWA Z ZUS W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO

Małgorzata Paszkowska

Streszczenie
Sanatorium uzdrowiskowe jest rodzajem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Sanatoria prowadzone są przez przedsiębiorców w uzdrowiskach. Podstawowym źródłem finansowania sanatoriów są umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto możliwe jest zawieranie umów na rehabilitację leczniczą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji rentowej. Umowa taka zawierana jest w trybie konkursowym i wymaga spełnienia wielu wymogów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zawierania umów przez sanatoria z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz analiza ich podstaw prawnych.

 

CONTRACT WITH ZUS (SOCIAL INSURANCE INSTITUTION)
UNDER PREVENTION OF PENSION AS A SOURCE OF FINANCING
OF THE THERMAL SANATORIUM

Summary
Thermal sanatorium is a kind of thermal treatment institutions. Thermal sanatoriums are run by entrepreneurs in thermal station. The main source of thermal sanatoriums financing is the contract with the National Health Fund. In addition, it is possible to conclude agreements for medical rehabilitation with the Social Insurance Institution for the prevention of disability. This contract is entered into the competition procedure and requires many requirements. The aim of the article is to present the possibility of concluding contracts by thermal sanatoriums with the Social Insurance Institution and analysing their legal bases.

DETERMINANTY, BARIERY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE

Nina Siemieniuk, Agnieszka Zalewska-Bochenko

Streszczenie
Celem artykułu jest próba analizy rozwoju e-administracji w Polsce. Postawiono tezę, iż sektor technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) usprawnia funkcjonowanie administracji w państwie, co prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług publicznych. Bez elektronizacji administracji okaże się, iż jest ona nieefektywna, droga w utrzymaniu i wolna w działaniu. W artykule zaprezentowano działania władz na rzecz rozwoju e-administracji, a także przedstawiono bariery i perspektywy jej dalszego rozwoju. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane i opracowania dotyczące elektronicznej administracji. Pomocna w realizacji tejże metody była analiza zgromadzanej literatury przedmiotu oraz synteza zawartej w niej wiedzy.


DETERMINANTS, BARRIERS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
E-ADMINISTRATION IN POLAND

Summary
The aim of this article is an attempt to analyze the development of eGovernment in Poland. It has been argued that the information and communication technology (ICT) sector improves the functioning of the administration in the state, leading to an improvement in the quality of public services. Without administrative administration, it turns out that it is inefficient, expensive to maintain and free to operate. The paper presents the activities of the authorities for eGovernment development, as well as the barriers and prospects for its further development. The analyzes were based on data and studies on electronic administration. Helping to implement this method was to analyze the collected literature of the subject and to synthesize the knowledge contained in it.

OCENA PRZYDATNOŚCI WIELOWYMIAROWYCH MODELI DYSKRYMINACYJNYCH DO PROGNOZOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH

Mateusz Szymczak, Piotr Figura

Streszczenie
Celem badań była ocena przydatności użycia modeli opartych na wielowymiarowej analizie dyskryminacyjnej do prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw handlowych oraz próba zwiększenia ich sprawności poprzez zmianę wartości ich punktów granicznych. Badaniu poddano modele: E. I. Altmana B, D. Hadasik, A. Hołdy oraz M. Hamrola, B. Czajki i M. Piechockiego. Do oceny modeli wykorzystano iloraz szans oraz macierz klasyfikacji przedsiębiorstw. Z przeprowadzonych badań wynika, że poddane analizie modele oparte na wielowymiarowej analizie dyskryminacyjnej nie nadają się do prognozowania zagrożenia upadłości polskich przedsiębiorstw handlowych (w swojej oryginalnej postaci). Z tego względu przy użyciu krzywych koncentracji ROC zmodyfikowano wartości punktów granicznych tych modeli. W efekcie znacząco udało się zwiększyć zdolność tych modeli do prawidłowej klasyfikacji przedsiębiorstw handlowych.

 

ASSESSMENT OF USEFULNESS THE MODELS BASED ON THE MULTIPLE
DISCRIMINANT ANALYSIS IN BANKRUPTCY PREDICTION
OF TRADING COMPANIES

Summary
The aim of the study was to assess the usefulness of models based on multiple discriminant analysis in bankruptcy prediction of Polish trading companies and also to increase their efficiency through the modification of their cut-points. In the course of the study the models of E. I. Altman B, D. Hadasik, A. Hołda and also M. Hamrol, B. Czajka and M. Piechocki was misused. To models assessment were utilized: the odds ratio and the Accuracy Matrix. The results obtained during the
study clearly show that the analyzed models based on multiple discriminant analysis aren't usefulness tool to bankruptcy prediction of Polish trading companies (in their original form). Therefore the cut-point's of models were modified by using the curve of concentration ROC. Finally the ability of conducted models to the proper classification of trading companies increase significantly.

KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski

Streszczenie
Dysproporcje ekonomiczne mieszkańców każdej populacji mogą mieć charakter przejściowy i po zastosowaniu określonych działań różnice w poziomie życia mieszkańców danego województwa można zniwelować. Celem niniejszych badań jest analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym (województwa) w świetle najważniejszych kategorii dobrobytu ekonomicznego o charakterze pieniężnym, tj.: dochodów do dyspozycji brutto, oszczędności brutto oraz wydatków gospodarstw domowych w 2004 i 2014 roku. Przeprowadzona klasyfikacja za pomocą metod aglomeracyjnych pozwoliła na wyznaczenie czterech skupień. Każde
skupienie obejmuje województwa najmniej zróżnicowane między sobą. Różnice średnich wartości analizowanych zmiennych w 2004 roku pomiędzy skupieniami były niższe niż w 2014 roku.

 

CLASSIFICATION OF REGIONS DUE TO THE ECONOMIC SITUATION
OF POLISH HOUSEHOLDS

Summary
Economic disparities inhabitants in each population may be temporary, and after the application of specific measures differences in the standard of living of the inhabitants of the province can be overcome. The aim of this study is to analyze the economic situation of households in spatial terms (province) in the light of the main categories of economic well-being of a financial nature, ie .: gross disposable income, gross saving and spending of households in 2004 and 2014 carried out the classification using methods agglomeration allowed to designate four clusters. Each focus includes the province least diversified among themselves. Differences between mean values of the analyzed variables in 2004 between the clusters were lower than in 2014.

ŚWIADOMOŚĆ INWESTYCYJNA A WYSTĘPOWANIE EFEKTU OVERCONFIDENCE U STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEEKONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE UCZELNI TECHNICZNEJ

Agnieszka Wójcik, Ksenia Siadkowska

Streszczenie
Finanse behawioralne wprowadziły aspekt psychologiczny jako element procesu decyzyjnego jednostki. Jednym z elementów silnie wpływających na ów proces jest poziom pewności siebie jednostki w relacji do obiektywnie ocenianych warunków, w tym poziomu wiedzy. Celem artykułu było zbadanie wskazanej zależności, na przykładzie relacji pomiędzy faktycznie posiadaną wiedzą z wybranego obszaru (świadomość inwestycyjna) a skalą występowania zjawiska nadmiernej pewności siebie. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbie 125 studentów (posiadających tytuł zawodowy inżyniera), kierunku inżynieria środowiska (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska). Wyniki badań wskazują na stosunkowo niski poziom świadomości inwestycyjnej badanych, ale również na znaczną skalę występowania zjawiska niedostatecznej pewności siebie, czyli ankietowani oceniali swój poziom wiedzy surowiej, niż wynika to z obiektywnych przesłanek. Młody wiek badanych studentów potwierdza stanowisko D.A. Hershey i J.A. Wilson, którzy wskazywali, że wraz z wiekiem rośnie skłonność do nadmiernej pewności siebie, a więc niski poziom pewności siebie jest właściwy dla ludzi młodych. Ponadto efekt niedostatecznej pewności siebie może być wyjaśniany częściowo przez doświadczenie kryzysu finansowego (2007-2009) przez próbę badawczą, co jest zgodne ze stanowiskiem U. Malmendier i S. Nagel, którzy wskazywali, że doświadczenie kryzysu znacznie obniża skłonność do wykazywania wysokiej pewności siebie.

 

INVESTING AWERNESS AND OVERCOFIDENCE EFFECT
OF NON-ECONOMIC COURSE STUDENTS BY THE EXAMPLE OF TECHNICAL
UNIVERSITY STUDENTS

Summary
Behavioral finance theory introduced psychological issues into analysis of decision-making process. A level of self-confidence (in area of own knowledge assessment) is one of the crucial elements that influences on this process. The idea of this paper is research relation between real knowledge (investing awareness) and range of overconfidence. The research (questionnaire) was run with sample of 125 students of environmental engineering, who already have an engineer’s title (Lublin University of Technology, Faculty of Environmental Engineering). The survey showed the investment awareness is quite low and self-confidence is even lower. Most students present the condition of underconfidence and they evaluate much more strictly their knowledge than they objectively should do. The young age of interviewees is in the accordance with the research of D.A. Hershey and J.A. Wilson who claimed the older people are, the bigger overconfidence tendency is. Moreover, the results of the survey are compatible with the research of U. Malmendier and S. Nagel who claimed the crises experience enhances the underconfidence tendency.