Przedsiębiorstwo & Finanse 2017/2 (17)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

THEORETICAL ASPECT OF THE FORMS OF INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS. FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN THE PROCESS OF DIFFUSION OF TECHNOLOGY IN POLAND

Magdalena Byczkowska, Andrzej Kuciński

Summary
An important factor deciding on the positive impact of foreign direct investments (FDI) on the economy is the need to stimulate the development of own research potential and the innovation growth of domestic enterprises. There is a strong feedback between the inflow of foreign direct investment and the development of domestic technology potential. FDI is the primary channel for international technology transmission, thus contributing to domestic technology level growth. On the other hand, conducting domestic research and development increases the effectiveness of technical knowledge diffusion and exerts a positive impact on the structure of inward investment.

ASPEKTY TEORETYCZNE MIĘDZYNARODOWYCH FORM TRANSFERU TECHNOLOGII PRZEZ KORPORACJE TRANSNARODOWE.
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE I ICH ROLA W DYFUZJI TECHNOLOGII W POLSCE

Streszczenie
Istotnym czynnikiem warunkującym pozytywne oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na gospodarkę jest stymulowanie rozwoju własnego potencjału badawczego oraz wzrostu innowacyjności krajowych przedsiębiorstw. Pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwojem krajowego potencjału technologicznego istnieją silne sprzężenia zwrotne. BIZ są bowiem podstawowym kanałem międzynarodowego transferu technologii, przyczyniają się tym samym do podnoszenia poziomu techniki w kraju goszczącym. Z drugiej strony prowadzenie własnych badań pozwala zwiększać efektywność dyfuzji wiedzy technicznej oraz pozytywnie wpływa na strukturę napływających inwestycji.

Magdalena Byczkowska, Andrzej Kuciński.pdf

FINANSOWANIE WCZESNYCH FAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEZ PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL

Sławomir Ignatiuk

Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę funduszy Private Equity, Venture Capital w finansowaniu wczesnych faz rozwoju Przedsiębiorczości Technologicznej. Rozwiązaniem dla firm znajdują-cych się w początkowych fazach rozwoju jest skorzystanie z możliwości oferowanych przez fundusze PE/VC. Fundusze te pozwalają na realizację ryzykownych przedsięwzięć, których banki z zasady nie finansują. Wykorzystanie funduszy VC niesie ze sobą dużo korzyści, począw-szy od dostarczenia kapitału, a na pomocy w zarzadzaniu skończywszy. Wiedza oraz dostęp do kapitału są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi powstanie nowych produktów, usług, technologii, a w szczególności decydują o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki.

FINANCING THE EARLY PHASES OF COMPANIES DEVELOPMENT AND TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP BY PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL

Summary
The paper presents the role of private equity and venture capital funds in financing the early stages of development of technological entrepreneurship. Solution for companies in the early stages of development is to use the offer of PE / VC funds. These funds enable realization of risky projects, which banks do not finance. The use of VC funds brings many benefits ranging from providing capital, and help in the company’s management. Knowledge and access to capital are key factors in enabling the development of new products, services, technologies and in particular determine the market success of enterprises and thus the whole economy.

Sławomir Ignatiuk.pdf

FILOZOFICZNE PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI A ROZWÓJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Lesław Niemczyk

Streszczenie
Celem artykułu jest próba wskazania filozoficznych podstaw rachunkowości charaktery-stycznych dla tradycyjnej gospodarki kapitalistycznej oraz formułującej się gospodarki opartej na wiedzy. W treści artykułu wyodrębniono oraz zarysowano istotę aksjologicznych, ontologicz-nych, metodologicznych oraz epistemologicznych aspektów teorii rachunkowości. W zakresie metody artykuł nawiązuje do filozofii analitycznej dążącej do klarownego, a jednocześnie szcze-gółowego wyłożenia podstaw badanego zjawiska. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdza-ją, że teoria rachunkowości znajduje się obecnie w bardzo ważnym stadium swojego rozwoju.

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF ACCOUNTING
AND DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Summary
This article attempts to define the philosophical foundations of accounting for traditional capitalist economy and for the era of the formation of a knowledge-based economy. The article presents the essence of axiological, ontological, methodological and epistemological aspects of accounting theory. In terms of method article refers to analytical philosophy, which seeks to clear and detailed presentation of the basics of the phenomenon studied. The results of the analysis confirm that the theory of accounting is currently at a very important stage of development.

Lesław Niemczyk.pdf

BUSINESS MODELS FOR MODERN START-UPS

Joanna Papińska-Kacperek

Summary
Polish start-ups usually describe themselves as software vendors who sell in SaaS model and operate in most in mobile applications, e-commerce and online services. Majority operate on the market of mobile applications. In this article there are describes business model of Polish start-ups on the background of global practices.

MODELE BIZNESOWE WSPÓŁCZESNYCH START-UPÓW

Streszczenie
Polskie startujące firmy tzw start-upy zazwyczaj przedstawiają się jako producenci oprogramo-wania, którzy sprzedają w modelu SaaS i operują najchętniej w branżach: aplikacji mobilnych, ektronicznego handlu oraz usług on-line. Większość działa na rynku aplikacji mobilnych. W artykule opisano modele biznesowe polskich stat-upów na tle globalnych praktyk.

Joanna Papińska-Kacperek.pdf

BARIERY LOKALIZACJI BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W OPINII INWESTORÓW

Katarzyna Puchalska, Agnieszka Majka

Streszczenie

Lista uwarunkowań i przesłanek decydujących o skali, kierunkach i skutkach ekspansji inwe-stycyjnej podmiotów zagranicznych, podobnie jak lista barier i trudności BIZ, jest bardzo obszerna i zmienna w kontekście rodzaju zamierzonej inwestycji. Należy także pamiętać, że zachodzące zmiany i tendencje w gospodarce światowej powodują ciągłe zmiany w hierarchii zarówno motywów, jak i też trudności podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stąd też celem niniejszego opracowania było zdefiniowanie zasadniczych trudności i barier lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w oparciu o opinie inwestorów oraz ich statystyczna analiza za pomocą wybranych narzędzi wnioskowania statystycznego i analizy wielowymiarowej. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz analizy zgromadzonych danych wyło-niono bariery i trudności związane z lokowaniem BIZ w Polsce; określono także stopień ich uciążliwości w opinii inwestorów. Eksploracja danych za pomocą analizy czynnikowej pozwoliła natomiast na wyodrębnienie trzech głównych czynników ograniczających BIZ. Konkluzją wypływającą z opracowania jest stwierdzenie, że likwidacja barier jest składową obniżającą ryzyko inwestycyjne, co powinno skutkować wzrostem strumienia napływu BIZ.

BARRIERS LOCATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE OPINION OF INVESTORS

Summary
The list of conditions and premises deciding about the scale, directions and consequences of the expansion of foreign entities investment, as well as a list of barriers and difficulties in FDI is very extensive and variable in the context of the type of planned investment. It should be also remembered that the changes and trends in the global economy cause constant changes in the hierarchy of both motifs, as well as the difficulties in taking foreign direct investment. Therefore, the aim of this study has been to define the essential difficulties and barriers location to foreign direct investment on the basis of opinions of investors and their statistical analysis using selected tools of statistical inference and multivariate analysis. On the basis of its own research and analysis of the collected data, emerged barriers and difficulties related to the deployment of FDI in Poland, also defined the degree of nuisance in the opinion of investors. Data exploration by factor analysis allow to distinguish three main factors limiting FDI. The conclusion flowing from the study is that the removal of barriers is a component that lowers the investment risk, which should lead to an increase stream of FDI inflows.

Katarzyna Puchalska, Agnieszka Majka.pdf

MOTYWACJE DONATORÓW W SYSTEMACH CROWD-FUNDINGU Z NAGRADZANIEM

Michał Sobierański, Dariusz T. Dziuba

Streszczenie
W artykule rozpatrywana jest koncepcja crowdfundingu internetowego. Skoncentrowano się na typowym w praktyce modelu biznesowym crowdfundingu: modelu donacyjnym z nagradza-niem uczestników (reward-based). Uczestnikami tego segmentu rynkowego są trzy grupy pod-miotów: oferenci (tj. twórcy projektów, chcący pozyskać finansowanie); donatorzy (sponsorzy) i platformy internetowe. Celem rozważań jest określenie i zbadanie czynników determinujących udział donatorów w systemach crowdfundingu, funkcjonujących według modelu reward-based. Zakłada się, że wśród motywów, którymi kierują się uczestnicy rynku crowdfundingu donacyj-nego reward-based, znajdują się zarówno te zewnętrzne (uzyskanie nagrody), jak i innej natury - wewnętrzne. Dla tych potrzeb przeprowadzono analizę dostępnej literatury, którą uzupełniono wnioskami z badania ankietowego.

THE MOTIVATIONS OF DONATORS IN REWARD-BASED CROWDFUNDING SYSTEMS

Summary
In the article the concept of online crowdfunding is being considered. Emphasis was put on the most typical and commonly used crowdfunding business model: reward-based donation crowdfunding. Three groups of market participants were separated: tenderers (project creators seeking for capital); donors (sponsors); internet platforms (intermediaries). The aim of the discussion is to identify and examine the factors determining the donors participation in reward-based crowdfunding systems. Authors assumed that participation motives can be divided into external (ex. obtaining prizes) and internal (ex. philanthropy). For these purposes an analysis of the available literature, supplemented by findings from the conducted survey research was proposed.

Michał Sobierański, Dariusz T. Dziuba.pdf

ŁAGODZENIE SKUTKÓW I DZIAŁANIA NAPRAWCZE JAKO REAKCJA NA ŚWIATOWY KRYZYS FINANSOWY W LATACH 2007-2010

Mieczysław Adamowicz, Tomasz Adamowicz

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie działań łagodzących skutki kryzysu finansowego, ułatwia-jących wyjście z kryzysu finansowego i zapobiegających kontynuacji i występowaniu negatyw-nych skutków w skali krajowej i międzynarodowej. Przedstawiono działania naprawcze podej-mowane w USA, Francji i Niemczech, a także działania instytucji międzynarodowych – Między-narodowego Funduszu Walutowego oraz europejskich instytucji nadzorujących systemy banko-we. Zaprezentowano etapy występowania zjawisk i wydarzeń kryzysowych oraz – wiążących się z tymi zdarzeniami – działań naprawczych i prewencyjnych. Praca powstała w wyniku studiów literaturowych oraz informacji z krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. Analiza działań naprawczych wskazuje na różnice w działaniach antykryzysowych w USA i w Europie oraz na potrzebę wzmocnienia interwencjonizmu państwa w system bankowy i finansowy przez wzmocnienie regulacji i zaostrzenie norm ostrożnościowych, a także bardziej rygorystyczne ich stosowanie przez instytucje nadzorcze.

ALLEVIATING THE CRISIS EFFECTS AND RETRIEVING ANTICRISIS ACTIVITIES AS REACTION FOR GLOBAL FINANCIAL CRISIS 2007-2010

Summary
The aim of the work was presenting an activities alleviating the financial crisis, facilitating to stop its continuation and to protect against its negative effects in national and international scales. The retrieving activities of the government in the United States, France and Germany as well as activities of international financial institutions such as International Monetary Fund and European institutions supervising the banking systems were presented. The sequentional phases of crisis development its events and phenomena, as well as retrieving activities linked with these phases were described.
The work was the result of literature studies and of informations gathered from official documents of national and international financial institutions. Analysis of anticrisis activities shows the differences in retrieving strategies between United States and European Union countries. The strengthening of government intervention and regulation in banking system and creation of more effective systems of banks and financial institutions are recommended.

Mieczysław Adamowicz, Tomasz Adamowicz.pdf

OCENA CZASU FUNKCJONOWANIA GIEŁD BITCOIN Z WYKORZYSTANIEM METOD NIEPARAMETRYCZNYCH

Kinga Kądziołka

Streszczenie
W artykule dokonano oceny czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem niepara-metrycznej metody analizy przeżycia. Wyniki analiz potwierdziły występowanie statystycznie istotnych różnic między funkcjami przeżycia dla giełd różniących się pod względem wielkości obrotów. Większe ryzyko zamknięcia występowało w przypadku mniejszych (w sensie przecięt-nego wolumenu) giełd.

SURVIVAL ANALYSIS OF THE BITCOIN EXCHANGES USING NON-PARAMETRIC METHODS

Summary
The article presents possibility of using non – parametric methods to analyse survival probability of the Bitcoin Exchanges. The results of analyzes confirmed the presence of statistically significant differences between the Kaplan – Meier’s curves for two groups of Bitcoin Exchanges. Greater risk of closing occurred in the case of smaller (in terms of average BTC volume) Bitcoin Exchanges.

Kinga Kądziołka.pdf

WSPÓŁPRACA WSFIZ W BIAŁYMSTOKU Z KAZACHSKIM INNOWACYJNYM UNIWERSYTETEM PRA-WA I NAUK HUMANISTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 I JEJ POKŁOSIE

Joanna Omieciuch, Artur Ziontek

WSPÓŁPRACA WSFIZ W BIAŁYMSTOKU Z KAZACHSKIM INNOWACYJNYM UNIWERSYTETEM PRA-WA I NAUK HUMANISTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 I JEJ POKŁOSIE

Joanna Omieciuch, Artur Ziontek.pdf