THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY

Vaclovas Lakis

Streszczenie

Potencjalni inwestorzy, udziałowcy, instytucje rządowe i inne podmioty podejmują decyzje na podstawie sprawozdania finansowego. Bardzo ważne, aby użytkownicy sprawozdań finanso-wych mieli obiektywną informację o sytuacji finansowej i przepływach pieniężnych podmiotu gospodarczego.
Problem, jakości audytu jest bardzo istotny ze względu na to, że nieujawnione trudności finan-sowe w wielu przypadkach jeszcze bardziej komplikują sytuację finansową jednostki gospodar-czej. Czasami zdarzają się przypadki bankructwa jednostek gospodarczych, których sprawozda-nia finansowe były zbadane przez biegłego rewidenta i jego opinia była pozytywna.
Adekwatność zebranych dowodów rewizyjnych opinii biegłego rewidenta decyduje, o jakości audytu. Audytor musi zebrać wystarczające i odpowiednie dowody na podstawie, których uza-sadnia swoją opinię, czy sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową. Obiektywny raport biegłego rewidenta zwiększa zaufa-nie sprawozdaniu finansowemu jednostki gospodarczej.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę zbadania kierunków udoskonalenia, jakości audytu.
Do skandalu „Enron”, który miał miejsce w 2001 roku zabezpieczenie, jakości audytu było nieznacznie regulowane. Na początku XXI wieku w wielu krajach na świecie zdarzyło się sporo bankructw, powodem, których było fałszowanie sprawozdań finansowych.
Reagując na to międzynarodowe związki zawodowe i rządy różnych państw podjęły różne działania w celu poprawy, jakości audytu, ale to nie dało większej korzyści. Wiarygodność danych sprawozdań finansowych i jakość audytu zależy nie tylko od tego jak biegły rewident wykona swoją pracę, ale również i od jakości pierwotnych danych na podstawie, których były sporządzone sprawozdania finansowe. Ze względu na nieodłączne ograniczenia i skomplikowane systemy nadużyć finansowych mogą mieć miejsce pewne trudności zidentyfikowania rzetelności badanych dokumentów, a czasem nawet jest to niemożliwe.
Audytor bada sprawozdania finansowe, które zostały sporządzone na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów. Możliwości biegłego rewidenta, by sprawdzić ważność tych doku-mentów jest ograniczona, a dowody zebrane z różnych źródeł nie zawsze są porównywalne. Jakość audytu można poprawić oraz badanie sprawozdań finansowych może być tańsze i szybsze przy lepszej współpracy zewnętrznego audytora i wewnętrznego audytora. Obowiązkowa współ-praca audytorów powinna być regulowana dyrektywą Unii Europejskiej.
Przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta konieczne jest sprawdzenie czy polityka rachunkowości odpowiada warunkom działalności jednostki gospo-darczej i czy dokumenty pierwotne są sporządzone i rachunkowość jest prowadzona zgodnie z wymogami polityki rachunkowości.


THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY

Summary
Potential investors, shareholders, governmental institutions and other entities, make their decision on the basis of financial statements. Thus, it is very important, that the users of financial statements should be aware of company’s financial situation, activity results and cash flows, whether the presented financial information corresponds to the data of financial statements.
The problem of audit quality is very urgent, because of the difficulties the companies face are not revealed on time the problems become more strained and many cases cause bankruptcies. In different periods of time, the ways to assure audit quality and control were not the same. Up to scandal of “Enron”, which happened in 2001, the assurance of audit quality underwent insignificant regulations. At the beginning of XXI in many countries of the world companies went bankrupt, the reason of which was forgery of financial statements. Responding to such situation international trade unions and governments of different countries took measures to improve the audit quality. However, because of inherent limitations and possibly complicated fraud schemes, the auditor is not able to determine all distortions in financial statements.
Reliability of financial statements depends not only on quality of external audit. Financial statements are produced by a legal entity and its responsibility is to give true and fair view of data.
Auditor is auditing the final data, which was formed on the basis of former prepared documents. Possibilities of an auditor to check the validity of such documents is limited, and, on the other hand, the auditing practice uses evidences which were collected from different resources and this comparison is not always efficient, because of the lack of some comparable data or because of existence of false data in different sources.
If internal and external auditors cooperate, the process of auditing of financial statements can be cheaper and faster. Thus, obligatory cooperation of internal and external auditors should be foreseen.
In planning audit, auditors should investigate compliance of accounting policy with standards and peculiarities of legal entity’s activity. Before starting audit, it is important to check its application in producing primary documents, managing accounting and preparing financial statements.

Vaclovas Lakis.pdf