WPŁYW NISKICH STÓP PROCENTOWYCH NA DOCHODOWOŚĆ BANKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE

Sylwester Kozak

Streszczenie
Sektor bankowy w gospodarkach wysokorozwiniętych – od blisko dekady – funkcjonuje w środowisku niskich stóp procentowych. Zjawisko to stopniowo przenosi się do polskiego sektora bankowego. Artykuł analizuje mechanizm determinujący banki centralne do utrzymywania niskich stóp procentowych, a także efekty ich wpływu na dochody banków w Polsce i w Stanach Zjednoczonych w latach 2008-2014. W badaniach posłużono się danymi z FDIC, KNF i NBP. Wyniki badań wskazują, że globalizacja, outsourcing części prac, wysoka stopa oszczędności i niższa presja inflacyjna to ważniejsze przyczyny utrzymywania się niskich stóp procentowych w gospo-darce. Zachowanie banków w Polsce w okresie obniżania i utrzymywania niskich stóp procento-wych było zbliżone do sposobu funkcjonowania banków w Stanach Zjednoczonych w okresie ultra niskich stóp procentowych. W obu przypadkach w krótkiej perspektywie wyniki finansowe banków pozostawały na stabilnym poziomie, jednak w dłuższej perspektywie czasowej marże odsetkowe i dochodowość banków nieznacznie się obniżały.


THE IMPACT OF LOW INTEREST RATE ON THE BANKING SECTOR PROFITS

Summary
The banking sector in developed economies for nearly a decade operates in an environment of low interest rates. This phenomenon is gradually transferred to the Polish banking sector. The article analyzes the mechanism which forces the central banks to maintain low interest rates, and the effects of their impact on the income of banks in Poland and the United States in 2008-2014. In the study data from the FDIC, the KNF and the NBP were applied. The results show that globalization, outsourcing part of jobs, high savings rate and lower inflationary pressures are more important reasons for the persistence of low interest rates in the economy. The behavior of banks in Poland during lowering and maintaining low interest rates was similar to the way how banks in the United States were acting during the period of ultra-low interest rates. In both cases, short-term financial results of banks remained stable, but in the long term interest margins and banks' profitability declined slightly.

Sylwester Kozak.pdf