ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W KSZTAŁTOWANIU SPRAWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Agnieszka Grzybowska, Agnieszka Ertman

Streszczenie
Współczesne przedsiębiorstwa, funkcjonując w zmiennym i złożonym otoczeniu, powinny cechować się wysoką sprawnością. Wiele jest elementów, które na tę sprawność wpływają, a wśród nich wymienić można kapitał ludzki będący niejako aktywatorem innych zasobów przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę rozpoznania znaczenia kapitału ludzkiego w procesie kształtowania sprawności podmiotu gospodarczego jakim jest przedsiębiorstwo, jak również wskazania na elementy kapitału ludzkiego, które kształtują jego wartość.


THE ROLE OF HUMAN CAPITAL AS A DETERMINANT OF THE EFFICIENCY IN ENTERPRISE

Summary
High efficiency must characterized modern companies, which are forced to operate in changing and complex environment. There are many elements that impact on companies’ efficiency. Human capital, which is kind of an activator of other resources in an enterprise, is one of main drivers of its efficiency as well. The article attempts to recognize the importance of human capital in the process of shaping the efficiency in the enterprise, as well as indicate, which elements of human capital create its value.

Agnieszka Grzybowska_Agnieszka Ertman.pdf