Przedsiębiorstwo & Finanse 2016/4 (15)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W KSZTAŁTOWANIU SPRAWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Agnieszka Grzybowska, Agnieszka Ertman

Streszczenie
Współczesne przedsiębiorstwa, funkcjonując w zmiennym i złożonym otoczeniu, powinny cechować się wysoką sprawnością. Wiele jest elementów, które na tę sprawność wpływają, a wśród nich wymienić można kapitał ludzki będący niejako aktywatorem innych zasobów przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę rozpoznania znaczenia kapitału ludzkiego w procesie kształtowania sprawności podmiotu gospodarczego jakim jest przedsiębiorstwo, jak również wskazania na elementy kapitału ludzkiego, które kształtują jego wartość.


THE ROLE OF HUMAN CAPITAL AS A DETERMINANT OF THE EFFICIENCY IN ENTERPRISE

Summary
High efficiency must characterized modern companies, which are forced to operate in changing and complex environment. There are many elements that impact on companies’ efficiency. Human capital, which is kind of an activator of other resources in an enterprise, is one of main drivers of its efficiency as well. The article attempts to recognize the importance of human capital in the process of shaping the efficiency in the enterprise, as well as indicate, which elements of human capital create its value.

Agnieszka Grzybowska_Agnieszka Ertman.pdf

WPŁYW NISKICH STÓP PROCENTOWYCH NA DOCHODOWOŚĆ BANKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I W POLSCE

Sylwester Kozak

Streszczenie
Sektor bankowy w gospodarkach wysokorozwiniętych – od blisko dekady – funkcjonuje w środowisku niskich stóp procentowych. Zjawisko to stopniowo przenosi się do polskiego sektora bankowego. Artykuł analizuje mechanizm determinujący banki centralne do utrzymywania niskich stóp procentowych, a także efekty ich wpływu na dochody banków w Polsce i w Stanach Zjednoczonych w latach 2008-2014. W badaniach posłużono się danymi z FDIC, KNF i NBP. Wyniki badań wskazują, że globalizacja, outsourcing części prac, wysoka stopa oszczędności i niższa presja inflacyjna to ważniejsze przyczyny utrzymywania się niskich stóp procentowych w gospo-darce. Zachowanie banków w Polsce w okresie obniżania i utrzymywania niskich stóp procento-wych było zbliżone do sposobu funkcjonowania banków w Stanach Zjednoczonych w okresie ultra niskich stóp procentowych. W obu przypadkach w krótkiej perspektywie wyniki finansowe banków pozostawały na stabilnym poziomie, jednak w dłuższej perspektywie czasowej marże odsetkowe i dochodowość banków nieznacznie się obniżały.


THE IMPACT OF LOW INTEREST RATE ON THE BANKING SECTOR PROFITS

Summary
The banking sector in developed economies for nearly a decade operates in an environment of low interest rates. This phenomenon is gradually transferred to the Polish banking sector. The article analyzes the mechanism which forces the central banks to maintain low interest rates, and the effects of their impact on the income of banks in Poland and the United States in 2008-2014. In the study data from the FDIC, the KNF and the NBP were applied. The results show that globalization, outsourcing part of jobs, high savings rate and lower inflationary pressures are more important reasons for the persistence of low interest rates in the economy. The behavior of banks in Poland during lowering and maintaining low interest rates was similar to the way how banks in the United States were acting during the period of ultra-low interest rates. In both cases, short-term financial results of banks remained stable, but in the long term interest margins and banks' profitability declined slightly.

Sylwester Kozak.pdf

THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY

Vaclovas Lakis

Streszczenie

Potencjalni inwestorzy, udziałowcy, instytucje rządowe i inne podmioty podejmują decyzje na podstawie sprawozdania finansowego. Bardzo ważne, aby użytkownicy sprawozdań finanso-wych mieli obiektywną informację o sytuacji finansowej i przepływach pieniężnych podmiotu gospodarczego.
Problem, jakości audytu jest bardzo istotny ze względu na to, że nieujawnione trudności finan-sowe w wielu przypadkach jeszcze bardziej komplikują sytuację finansową jednostki gospodar-czej. Czasami zdarzają się przypadki bankructwa jednostek gospodarczych, których sprawozda-nia finansowe były zbadane przez biegłego rewidenta i jego opinia była pozytywna.
Adekwatność zebranych dowodów rewizyjnych opinii biegłego rewidenta decyduje, o jakości audytu. Audytor musi zebrać wystarczające i odpowiednie dowody na podstawie, których uza-sadnia swoją opinię, czy sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową. Obiektywny raport biegłego rewidenta zwiększa zaufa-nie sprawozdaniu finansowemu jednostki gospodarczej.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę zbadania kierunków udoskonalenia, jakości audytu.
Do skandalu „Enron”, który miał miejsce w 2001 roku zabezpieczenie, jakości audytu było nieznacznie regulowane. Na początku XXI wieku w wielu krajach na świecie zdarzyło się sporo bankructw, powodem, których było fałszowanie sprawozdań finansowych.
Reagując na to międzynarodowe związki zawodowe i rządy różnych państw podjęły różne działania w celu poprawy, jakości audytu, ale to nie dało większej korzyści. Wiarygodność danych sprawozdań finansowych i jakość audytu zależy nie tylko od tego jak biegły rewident wykona swoją pracę, ale również i od jakości pierwotnych danych na podstawie, których były sporządzone sprawozdania finansowe. Ze względu na nieodłączne ograniczenia i skomplikowane systemy nadużyć finansowych mogą mieć miejsce pewne trudności zidentyfikowania rzetelności badanych dokumentów, a czasem nawet jest to niemożliwe.
Audytor bada sprawozdania finansowe, które zostały sporządzone na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów. Możliwości biegłego rewidenta, by sprawdzić ważność tych doku-mentów jest ograniczona, a dowody zebrane z różnych źródeł nie zawsze są porównywalne. Jakość audytu można poprawić oraz badanie sprawozdań finansowych może być tańsze i szybsze przy lepszej współpracy zewnętrznego audytora i wewnętrznego audytora. Obowiązkowa współ-praca audytorów powinna być regulowana dyrektywą Unii Europejskiej.
Przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta konieczne jest sprawdzenie czy polityka rachunkowości odpowiada warunkom działalności jednostki gospo-darczej i czy dokumenty pierwotne są sporządzone i rachunkowość jest prowadzona zgodnie z wymogami polityki rachunkowości.


THE POSSIBILITIES AND WAYS OF IMPROVING AUDIT QUALITY

Summary
Potential investors, shareholders, governmental institutions and other entities, make their decision on the basis of financial statements. Thus, it is very important, that the users of financial statements should be aware of company’s financial situation, activity results and cash flows, whether the presented financial information corresponds to the data of financial statements.
The problem of audit quality is very urgent, because of the difficulties the companies face are not revealed on time the problems become more strained and many cases cause bankruptcies. In different periods of time, the ways to assure audit quality and control were not the same. Up to scandal of “Enron”, which happened in 2001, the assurance of audit quality underwent insignificant regulations. At the beginning of XXI in many countries of the world companies went bankrupt, the reason of which was forgery of financial statements. Responding to such situation international trade unions and governments of different countries took measures to improve the audit quality. However, because of inherent limitations and possibly complicated fraud schemes, the auditor is not able to determine all distortions in financial statements.
Reliability of financial statements depends not only on quality of external audit. Financial statements are produced by a legal entity and its responsibility is to give true and fair view of data.
Auditor is auditing the final data, which was formed on the basis of former prepared documents. Possibilities of an auditor to check the validity of such documents is limited, and, on the other hand, the auditing practice uses evidences which were collected from different resources and this comparison is not always efficient, because of the lack of some comparable data or because of existence of false data in different sources.
If internal and external auditors cooperate, the process of auditing of financial statements can be cheaper and faster. Thus, obligatory cooperation of internal and external auditors should be foreseen.
In planning audit, auditors should investigate compliance of accounting policy with standards and peculiarities of legal entity’s activity. Before starting audit, it is important to check its application in producing primary documents, managing accounting and preparing financial statements.

Vaclovas Lakis.pdf

POLITYKA BUDŻETOWA I POSTKRYZYSOWA KONSOLIDACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH A STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA W WIELKIEJ BRYTANII

Bogumiła Mucha-Leszko

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena skutków kryzysu finansowo-gospodarczego w okresie 2007-2009, w tym budżetowych kosztów pomocy dla sektora finansowego oraz wprowadzenia pakietu fiskal-nego w celu stymulacji popytu i ożywienia koniunktury gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Analiza ma charakter porównawczy, a krajami odniesienia wobec Wielkiej Brytanii są: Dania, Francja, Holandia, Niemcy i Szwecja. Ocena została skoncentrowana na: skali kryzysu finansów publicz-nych, efektach polityki prowadzącej do zrównoważenia budżetu i zmniejszania zadłużenia w Wielkiej Brytanii oraz sytuacji makroekonomicznej w warunkach realizacji strategii stabilizowa-nia finansów publicznych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że polityka konsolidacji finansów publicznych przyniosła efekty polegające na stopniowym równoważeniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami. Była ona również odpowiednio wyważona i wsparta instrumentami polityki pieniężnej, czego dowodem jest stabilizacja wzrostu PKB, niskie bezrobocie i tylko okresowy wzrost inflacji.


THE FISCAL POLICY AND POST-CRISIS PUBLIC FINANCES CONSOLIDATION VERSUS MACROECONOMIC STABILIZATION IN THE UK

Summary
The aim of the paper is to assess the outcomes of the 2007-2009 financial and economic crisis, including budgetary costs of financial sector support and the introduction of fiscal package to stimulate demand and economic recovery in the UK. The comparative analysis includes United Kingdom and Denmark, France, Netherland, Germany, Sweden. The assessment is focused on: the scale of public finances crisis, the costs of the policy leading to balance the budget and reduce debt in the UK, the macroeconomic performance during the process of stabilizing the public finances.
The analysis shows that the policy of public finances consolidation has brought results which gradually balanced the budget in accordance with the plan. It was also well-balanced and supported by monetary policy instruments, which was confirmed by the stabilization of GDP growth, low unemployment and only a temporary increase in inflation.

Bogumiła Mucha-Leszko.pdf

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIECI NEURONOWYCH W PROCESACH EKONOMICZNYCH

Nina Siemieniuk, Jarosław Kilon, Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk

Streszczenie
Celem publikacji jest przybliżenie problematyki sieci neuronowych i ich wykorzystania we współczesnej gospodarce. W opracowaniu omówiono istotę i rodzaje sieci neuronowych, a także przedstawiono wybrane obszary zastosowań sieci neuronowych w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Praca składa się z dwóch części, pierwsza – porusza aspekty teoretyczne związane z terminologią i typologią sieci neuronowych, druga, empiryczna – dotyczy możliwości wdroże-nia sieci neuronowych w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekonomicznych.


SELECTED ASPECTS OF THE USE OFNEURAL NETWORKS IN THE PROCESS OF ECONOMIC

Summary
The aim ofthe publicationis to presentthe problems ofneural networks andtheir usein the modern economy. Thepaper discussesthe natureand types ofneural networks, as well as some of the areasof applicationof neural networksin various fields ofscience and economy. The work consistsof two parts, first-movestheoretical aspectsassociatedwith the terminology andtypology ofneural networks, the second, empirical- it concernsthe possibility of implementingneural networksin practice, with particular emphasis oneconomic processes.

Nina Siemieniuk_Jarosław Kilon_Łukasz Siemieniuk_Tomasz Siemieniuk.pdf

ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION IN LITHUANIA, LATVIA AND ESTONIA

Rasa Subačienė

Summary
Social protection is an important topic for various physical entities of any country as every subject of society is involved in the social protection system. The purpose of the article is to analyse social protection in terms of total social protection expenditures structure, social benefits percentage of disposable income and monthly minimum wages in the Baltic States. The study process consist of analysis of background of social protection systems in the Baltic states, analysis of social protection expenditure structure, analysis of social benefits influence on disposable income per household member and analysis of monthly minimum wages. Analysis of statistical database data, systematisation, comparison and summary of information methods were used during the research. Results of the analysis show that current global financial crisis made impact on all analysed indicators and worsened social condition in all Baltic States, therefore situation started to recover from 2011. According to the results of the analysis, it could be stated that there are no meaningful disparities among the Baltic States, but in terms of percentage of administration and other expenditures to total social protection expenditures, average percentage of social benefits transfers to total amount of disposable income per household member, monthly minimum wages and percentage of monthly minimum wages to gross average wages, social conditions in Lithuania are at a lower level than in Estonia and Latvia.

Rasa Subačienė.pdf

ROZWÓJ I STRUKTURA SEKTORA USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE

Magdalena Tekień

Streszczenie
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza sektora usług faktoringowych w Pol-sce w latach 2006-2014 w celu zweryfikowania hipotezy, że sektor usług faktoringowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku finansowego w Polsce. Weryfika-cji tak sformułowanej hipotezy dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgroma-dzonych przez Factors Chain International, Główny Urząd Statystyczny oraz Polski Związek Faktorów. Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż branża faktoringowa w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Przemawia za tym wysokie tempo wzrostu wolumenu wyku-pywanych wierzytelności, które wynosi średnio ok. 26,6%. Co więcej, rośnie udział wolumenu transakcji faktoringowych w PKB, a dynamika wzrostu obrotów faktoringowych jest wyższa niż dynamika wzrostu PKB wytworzonego przez instytucje finansowe. Coraz częstsze korzystanie z usług faktoringowych umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację zarządzania wierzytelno-ściami handlowymi oraz poprawę płynności finansowej, przy jednocześnie łatwiejszym dostępie do produktu i niższych kosztach finansowych niż w przypadku tradycyjnych form finansowania, do których można zaliczyć, m.in. kredyt bankowy.


THE ANALYSIS OF THE FACTORING MARKET IN POLAND

Summary
In this article there is the analysis of the factoring market in Poland during 2006-2014. The purpose of this article is the verification of hypothesis that the factoring industry is one of the most dynamically developing segment of the financial market in Poland. The verification of this hypothesis was conducted on the basis of the statistical data from Factors Chain International, Central Statistical Office and Polish Factors Association. The data shows that factoring industry in Poland is developing rapidly. This is confirmed by the high growth rate of volume of the factoring turnover, which is c.a. 26.6%. Moreover, the share of the factoring turnover in GDP is increasing. Also, the growth rate of the factoring turnover is higher than the growth rate of GDP, which was produced by the financial institutions. The use of the factoring allows to optimise the management of receivables and to improve the financial liquidity. Another advantage of the factoring is an easier access to a product and a lower cost of financing than in case of traditional type of financing, i.a. loans.

Magdalena Tekień.pdf

WYBRANE KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Joanna Bogna Zielińska

Streszczenie
Artykuł analizuje transfer technologii do krajów V-4 poprzez napływ bezpośrednich inwe-stycji zagranicznych i import towarów. W dalszej części zawarta jest ocena pozycji eksportowej krajów V-4 pod względem poziomu zaawansowania technologicznego towarów eksportowanych.

CHOSEN BENEFITS OF INTEGRATION INTO EUROPEAN SINGLE MARKET ON THE EXAMPLE OF VISEGRAD GROUP

Summary
The article tries to evaluate benefits from integration into European Single Market for Visegrad Group, especially in terms of technology transfer inside integrated area. The author puts the thesis that FDI inflows to V-4 have influenced total factor productivity growth and the export position of these countries. The analysis covers the period from accession to European Union, namely 2004-2015.

Joanna Bogna Zielińska.pdf