RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKOWANIA INTERESARIUSZOM W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ TWORZENIA WARTOŚCI

Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk

Streszczenie
Interesariusze są zainteresowani zwiększoną otwartością informacyjną przedsiębiorstw. Oczekują oni informacji, które pozwalają kreować pogląd na temat wartości przedsiębiorstwa oraz czynników ją tworzących, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Odpowiedzią na wyzwania związane z oczekiwaniami większej transparentności w zakresie raportowania jest nowy trend w komunikowaniu, określany jako raportowanie zintegrowane. Zawarte w nim informacje pozwalają na ocenę zdolności organizacji do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie.
Celem artykułu jest wykazanie znaczenia raportowania zintegrowanego jako nowego narzędzia komunikowania interesariuszom przedsiębiorstwa o sposobie tworzenia wartości w różnych perspektywach czasowych.


INTEGRATED REPORTING AS A TOOL OF COMMUNICATION TO STAKEHOLDERS IN THE AREA OF THE SOURCES OF VALUE CREATION

Summary
Stakeholders report the need of the increased information accessibility of enterprises. They expect information that allow to create a view about corporate values and financial or non-financial factors, which are forming it. The answer to the challenges connected with the expectations of growing transparency of reporting is new trend in communication, referred to as integrated reporting. It contains information allow for assessment of the organization’s capacity to create value in the short, medium and long term.
The aim of this article is to reveal the importance of integrated reporting as a new communication tool between enterprise and stakeholders about the way of value creation in a various time scales.

Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk.pdf