ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU MA-ŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Adam Miara

Streszczenie
Dostęp do finansowania działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorstw z sektora MSP czynnikiem stymulującym wprowadzanie nowych produktów, usług czy rozwiązań technologicznych. Problem ten towarzyszy już na etapie organizowania działalności, gdzie kwestia dostępności i wyboru źródeł finansowania jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju. Najczęściej w literaturze przedmiotu stosowany jest podział na finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne traktowane jest jako podstawowe źródło finansowania. Może ono jednak znacząco ograniczać i spowalniać rozwój przedsiębiorstwa. W związku z tym firmy coraz częściej poszukują niekonwencjonalnych, alternatywnych źródeł finansowania, jakimi są różne formy finansowania zewnętrznego. Zazwyczaj niekonwencjonalnych źródeł finansowania poszukują firmy młode (np. start up-y), które nie mogą liczyć na tradycyjne finansowanie zewnętrzne, chociażby w postaci kredytu bankowego.
Celem artykułu jest wskazanie alternatywnych form źródeł finansowania działalności prowadzonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Celem uzupełniającym jest ukazanie problemów związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego na tle innych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Artykuł został opracowany na podstawie wtórnych źródeł informacji pochodzących głównie z opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rozwoju Innowacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych instytucji monitorujących ten sektor.


ALTERNATIVE FORMS OF FINANCING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND

Summary
Access to finance is a for companies in the SME sector factor stimulating the introduction of new products, services and technological solutions. This problem is accompanied at the stage of organizing the activities, where the issue of the availability and choice of sources of funding is very important for further development. Most often used in the literature is the division of the financing of internal and external. Internal financing is treated as a primary source of funding. However, limits significantly reduce and slow down the development of the company. Therefore, companies are increasingly looking for unconventional, alternative sources of financing, which are different forms of external financing. Typically, unconventional sources of financing are looking young companies for (eg. Start-up s), which can not count on traditional external financing, even in the form of a bank loan.
This article aims to identify alternative sources of financing activity pursued by small and medium-sized enterprises in Poland. Article is based on secondary sources of information coming mainly from statistical studies Statistical Office of Innovation Development Agency, Polish Agency for Enterprise Development and other institutions monitoring the sector.

Adam Miara.pdf