ROZWÓJ RYNKU USŁUG LEASINGOWYCH W POLSCE W LATACH 2006-2014

Katarzyna Łukaszewicz

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie leasingu jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Celem pracy jest próba oceny rozwoju rynku usług leasingowych w latach 2006-2014 w warunkach polskiej gospodarki. W artykule zawarto charakterystykę leasingu oraz zidentyfikowano najważniejsze korzyści i ograniczenia wynikające z wykorzystania tej formy kapitału zewnętrznego. Do analizy branży usług leasingowych w Polsce wykorzystano dane statystyczne prezentowane w raportach opracowywanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny oraz Związek Polskiego Leasingu.


THE DEVELOPMENT OF THE LEASING SERVICES MARKET IN POLAND IN THE YEARS 2006-2014

Summary
The article presents the significance of leasing as a source of financing business activities. The aim of this study was to assess the development of the leasing market in the years 2006-2014 in the conditions of Polish economy. The article contains the characteristics of leasing and identifies key benefits and limitations resulting from the use of this form of external capital. The analysis of leasing services industry in Poland includes statistical data presented in the reports prepared annually by the Central Statistical Office and the Polish Leasing Association.

Katarzyna Łukaszewicz.pdf