PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Sławomir Ignatiuk

Streszczenie
Celem artykułu było określenie struktury oraz preferencji inwestycyjnych funduszy PE/VC w Europie. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych w oparciu o ilościowe bazy danych EVCA. Analiza danych źródłowych potwierdza zależność między dojrzałością gospodarczą kraju, stanem gospodarki a inwestycjami PE/VC w projekty podwyższonego ryzyka. Dane EVCA wskazują, że liderami europejskimi pod tym względem są Wielka Brytania, Francja, Szwecja oraz Niemcy z udziałem na poziomie około 84,2% wszystkich inwestycji PE/VC europejskich w latach 2012-2014. W Polsce w tym okresie fundusze tego typu zainwestowały 0,61% zgromadzonych kapitałów. Zmienia się także w poszczególnych latach zainteresowanie inwestorów PE/VC poszczególnymi branżami.


PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL AS A SOURCE OF ENTERPRISES FINANCING

Summary
Aim of the paper is to establish a structure and financing preferences of PE/VC funds in Europe. Empirical studies have been done using an EVCA statistical database. Data analysis confirms the relationship between the economic maturity of the country, the state of the economy and investments of PE/VC funds in the projects at risk. EVCA data indicate that European leaders in this respect are the United Kingdom, France, Sweden and Germany with a share of approximately 84.2% of all European investments in 2012-2014. In Poland, at that period, PE/VC funds invested 0.61% of their capital. The changes of PE/VC investors’ interest in industries was also observed.

Sławomir Ignatiuk.pdf