DOSTĘPNOŚĆ FAKTORINGU DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Karolina Hołownia

Streszczenie
Małe przedsiębiorstwa stanowią istotny filar gospodarki narodowej, ze względu na ich znaczenie coraz więcej podmiotów biznesu kieruje swoje działania w stronę mikro i małych przedsiębiorców. Mimo to nadal większość MSP ma trudności z pozyskaniem kapitału z tradycyjnych źródeł finansowania. Ograniczony dostęp zmusza przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, m.in. takich jak faktoring. Usługa pozwala na pozyskanie środków z „zamrożonych” wierzytelności. Faktoring umożliwia na zarządzanie płynnością finansową, zwiększa ściągalność należności i pomaga w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.
Celem artykułu było dokonanie próby oceny dostępności faktoringu dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku. Artykuł dostarcza informacji o funkcjonalności witryn internetowych faktorów, przeciętnych kosztach usługi, a także charakteryzuje rynek usług faktoringowych.


AVAILABILITY OF FACTORING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary
Maintaining current liquidity is an essential part of business. Small and medium enterprises often have difficulties in obtaining a capital from traditional sources of financing. Limited access force companies to look for an alternative solutions such as factoring. The service allows for obtain funds from the "frozen" debts by transferring them to the factor. Factoring enables management of liquidity, improves the collectability of receivables and helps in gaining a competitive advantage in the market. The article attempts to assess the availability of factoring services for majority of companies operating in the market and check if the information on web pages encourage customers to use these services.

Karolina Hołownia.pdf