UJAWNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD ROZLICZANIA DŁUGOTERMINOWYCH UMÓW BUDOWLANYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Anna Dyhdalewicz

Streszczenie
Celem artykułu jest 1) prezentacja wybranych aspektów szczególnych zasad ustalania wyniku finansowego z niezakończonych długotrwałych usług budowlanych oraz 2) przedstawienie rezultatów badania empirycznego na temat ujawnień we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informacji dotyczących wyboru określonych rozwiązań w obszarze ustalania wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w przedsiębiorstwach budowlanych.
W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych oraz analizę porównawczą wybranych regulacji zawartych w Ustawie o rachunkowości, Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” i MSR nr 11 ”Umowy o usługę budowlaną”. Badania empiryczne przeprowadzono przy wykorzystaniu metody badań jakościowych. Zbadano zakres informacji ujawnianych przez 24 spółki notowane na GPW w Warszawie należące do indeksu sektorowego WIG Budownictwo. Zaprezentowane wyniki badań pozwalają potwierdzić tezę, że wybór metody stopnia zaawansowania i metody kosztowej w ocenie stopnia zaawansowania prac wskazuje na powiązanie finansowej informacji sprawozdawczej z informacją zarządczą poprzez stosowanie budżetów kontraktów, ich aktualizację oraz współpracę kadry technicznej z pracownikami działu rachunkowości zarządczej przy tworzeniu informacji sprawozdawczej dla celów zewnętrznych. Należy jednak podkreślić, że aż w 50% badanych przedsiębiorstw nie zwraca się uwagi na weryfikację budżetów umów dla celów wyceny niezakończonych kontraktów budowlanych na dzień bilansowy. Doprecyzowanie zakresu informacji poprzez włączenie informacji na temat sporządzanych globalnych budżetów kontraktów podniesie jakość ujawnień i potwierdzi obiektywizm w ustalaniu wyniku finansowego na dzień bilansowy oraz zwiększy zaufanie do prezentowanych informacji finansowych.


DISCLOSURE OF INFORMATION RELATING TO PRINCIPLES OF SETTLING
LONG-TERM CONSTRUCTION CONTRACTS - RESULTS OF EMPIRICAL STUDY

Summary
The aims of the paper are twofold: first, to present selected aspects of specific rules for determining the financial result from long-term uncompleted construction contracts; second, to present the results of empirical research on the disclosures of information in the Introduction to the financial statements regarding the selection of specific solutions in the area of determining the financial result from long-term contracts in construction companies.
Literature studies method was used in the article as well as comparative analyses of selected regulations under Accounting Act, National Accounting Standards No 3 “Unfinished building services” and IAS No 11 “Construction contracts”. Empirical research was conducted using qualitative research methods.

Anna Dyhdalewicz.pdf