Przedsiębiorstwo & Finanse 2016/3 (14)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

UJAWNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD ROZLICZANIA DŁUGOTERMINOWYCH UMÓW BUDOWLANYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Anna Dyhdalewicz

Streszczenie
Celem artykułu jest 1) prezentacja wybranych aspektów szczególnych zasad ustalania wyniku finansowego z niezakończonych długotrwałych usług budowlanych oraz 2) przedstawienie rezultatów badania empirycznego na temat ujawnień we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informacji dotyczących wyboru określonych rozwiązań w obszarze ustalania wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w przedsiębiorstwach budowlanych.
W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych oraz analizę porównawczą wybranych regulacji zawartych w Ustawie o rachunkowości, Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” i MSR nr 11 ”Umowy o usługę budowlaną”. Badania empiryczne przeprowadzono przy wykorzystaniu metody badań jakościowych. Zbadano zakres informacji ujawnianych przez 24 spółki notowane na GPW w Warszawie należące do indeksu sektorowego WIG Budownictwo. Zaprezentowane wyniki badań pozwalają potwierdzić tezę, że wybór metody stopnia zaawansowania i metody kosztowej w ocenie stopnia zaawansowania prac wskazuje na powiązanie finansowej informacji sprawozdawczej z informacją zarządczą poprzez stosowanie budżetów kontraktów, ich aktualizację oraz współpracę kadry technicznej z pracownikami działu rachunkowości zarządczej przy tworzeniu informacji sprawozdawczej dla celów zewnętrznych. Należy jednak podkreślić, że aż w 50% badanych przedsiębiorstw nie zwraca się uwagi na weryfikację budżetów umów dla celów wyceny niezakończonych kontraktów budowlanych na dzień bilansowy. Doprecyzowanie zakresu informacji poprzez włączenie informacji na temat sporządzanych globalnych budżetów kontraktów podniesie jakość ujawnień i potwierdzi obiektywizm w ustalaniu wyniku finansowego na dzień bilansowy oraz zwiększy zaufanie do prezentowanych informacji finansowych.


DISCLOSURE OF INFORMATION RELATING TO PRINCIPLES OF SETTLING
LONG-TERM CONSTRUCTION CONTRACTS - RESULTS OF EMPIRICAL STUDY

Summary
The aims of the paper are twofold: first, to present selected aspects of specific rules for determining the financial result from long-term uncompleted construction contracts; second, to present the results of empirical research on the disclosures of information in the Introduction to the financial statements regarding the selection of specific solutions in the area of determining the financial result from long-term contracts in construction companies.
Literature studies method was used in the article as well as comparative analyses of selected regulations under Accounting Act, National Accounting Standards No 3 “Unfinished building services” and IAS No 11 “Construction contracts”. Empirical research was conducted using qualitative research methods.

Anna Dyhdalewicz.pdf

KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEZ PONADPRZECIĘTNIE RENTOWNE MSP W OKRESIE DOBREJ I ZŁEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Piotr Figura

Streszczenie
W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej z osobna dla okresu dobrej, jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 67 317 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP prowadzących działalność gospodarczą w 10 różnych działach gospodarki narodowej. Do porównania kształtowania wartości wskaźników płynności finansowej w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej został użyty test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Istotne pod względem statystycznym różnice w płynności finansowej pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej udało się wykazać jedynie w przypadku pojedynczych działów gospodarki narodowej. Wyniki uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdzają zaś, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Dowodzą również, że charakteryzujące się ponadprzeciętnie wysoką rentownością aktywów MSP kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej na poziomach znacznie odbiegających od zalecanych przez literaturę przedmiotu.

 

 FORMATION OF THE VALUES OF FINANCIAL LIQUIDITY BY EXCEPTIONALLY PROFITABLE SMES IN GOOD ECONOMIC TIMES AS WELL ECONOMIC DOWNTURN

Summary
The article compares the development of the ratios in the area of financial liquidity provided by exceptionally profitable SMEs in good economic times as well economic downturn. The aim of the study was also to recommend separate range values for ratios in the area of financial liquidity in good economic times as well as economic downturn. In the course of the study 67 317 corporate financial statements of SMEs doing business in 10 different sectors of national economy were included. In order to compare the formation of values of liquidity ratios in good economic times and economic downturn Mann-Whitney nonparametric test was applied. Statistically significant differences in terms of financial liquidity among enterprises engaged in economic activities in good economic times and economic downturn were only found in case of individual sectors of national economy. The results obtained during the study clearly confirm that SMEs belonging to various sectors of economy form the ratio values in the area of financial liquidity differently. They also show that SMEs characterized by above-average return on assets form their ratio values in the area of financial liquidity at levels considerably deviating from those recommended by the source literature.

Piotr Figura.pdf

DOSTĘPNOŚĆ FAKTORINGU DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Karolina Hołownia

Streszczenie
Małe przedsiębiorstwa stanowią istotny filar gospodarki narodowej, ze względu na ich znaczenie coraz więcej podmiotów biznesu kieruje swoje działania w stronę mikro i małych przedsiębiorców. Mimo to nadal większość MSP ma trudności z pozyskaniem kapitału z tradycyjnych źródeł finansowania. Ograniczony dostęp zmusza przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, m.in. takich jak faktoring. Usługa pozwala na pozyskanie środków z „zamrożonych” wierzytelności. Faktoring umożliwia na zarządzanie płynnością finansową, zwiększa ściągalność należności i pomaga w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.
Celem artykułu było dokonanie próby oceny dostępności faktoringu dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku. Artykuł dostarcza informacji o funkcjonalności witryn internetowych faktorów, przeciętnych kosztach usługi, a także charakteryzuje rynek usług faktoringowych.


AVAILABILITY OF FACTORING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary
Maintaining current liquidity is an essential part of business. Small and medium enterprises often have difficulties in obtaining a capital from traditional sources of financing. Limited access force companies to look for an alternative solutions such as factoring. The service allows for obtain funds from the "frozen" debts by transferring them to the factor. Factoring enables management of liquidity, improves the collectability of receivables and helps in gaining a competitive advantage in the market. The article attempts to assess the availability of factoring services for majority of companies operating in the market and check if the information on web pages encourage customers to use these services.

Karolina Hołownia.pdf

PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Sławomir Ignatiuk

Streszczenie
Celem artykułu było określenie struktury oraz preferencji inwestycyjnych funduszy PE/VC w Europie. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych w oparciu o ilościowe bazy danych EVCA. Analiza danych źródłowych potwierdza zależność między dojrzałością gospodarczą kraju, stanem gospodarki a inwestycjami PE/VC w projekty podwyższonego ryzyka. Dane EVCA wskazują, że liderami europejskimi pod tym względem są Wielka Brytania, Francja, Szwecja oraz Niemcy z udziałem na poziomie około 84,2% wszystkich inwestycji PE/VC europejskich w latach 2012-2014. W Polsce w tym okresie fundusze tego typu zainwestowały 0,61% zgromadzonych kapitałów. Zmienia się także w poszczególnych latach zainteresowanie inwestorów PE/VC poszczególnymi branżami.


PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL AS A SOURCE OF ENTERPRISES FINANCING

Summary
Aim of the paper is to establish a structure and financing preferences of PE/VC funds in Europe. Empirical studies have been done using an EVCA statistical database. Data analysis confirms the relationship between the economic maturity of the country, the state of the economy and investments of PE/VC funds in the projects at risk. EVCA data indicate that European leaders in this respect are the United Kingdom, France, Sweden and Germany with a share of approximately 84.2% of all European investments in 2012-2014. In Poland, at that period, PE/VC funds invested 0.61% of their capital. The changes of PE/VC investors’ interest in industries was also observed.

Sławomir Ignatiuk.pdf

ROZWÓJ RYNKU USŁUG LEASINGOWYCH W POLSCE W LATACH 2006-2014

Katarzyna Łukaszewicz

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie leasingu jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Celem pracy jest próba oceny rozwoju rynku usług leasingowych w latach 2006-2014 w warunkach polskiej gospodarki. W artykule zawarto charakterystykę leasingu oraz zidentyfikowano najważniejsze korzyści i ograniczenia wynikające z wykorzystania tej formy kapitału zewnętrznego. Do analizy branży usług leasingowych w Polsce wykorzystano dane statystyczne prezentowane w raportach opracowywanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny oraz Związek Polskiego Leasingu.


THE DEVELOPMENT OF THE LEASING SERVICES MARKET IN POLAND IN THE YEARS 2006-2014

Summary
The article presents the significance of leasing as a source of financing business activities. The aim of this study was to assess the development of the leasing market in the years 2006-2014 in the conditions of Polish economy. The article contains the characteristics of leasing and identifies key benefits and limitations resulting from the use of this form of external capital. The analysis of leasing services industry in Poland includes statistical data presented in the reports prepared annually by the Central Statistical Office and the Polish Leasing Association.

Katarzyna Łukaszewicz.pdf

ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU MA-ŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Adam Miara

Streszczenie
Dostęp do finansowania działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorstw z sektora MSP czynnikiem stymulującym wprowadzanie nowych produktów, usług czy rozwiązań technologicznych. Problem ten towarzyszy już na etapie organizowania działalności, gdzie kwestia dostępności i wyboru źródeł finansowania jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju. Najczęściej w literaturze przedmiotu stosowany jest podział na finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne traktowane jest jako podstawowe źródło finansowania. Może ono jednak znacząco ograniczać i spowalniać rozwój przedsiębiorstwa. W związku z tym firmy coraz częściej poszukują niekonwencjonalnych, alternatywnych źródeł finansowania, jakimi są różne formy finansowania zewnętrznego. Zazwyczaj niekonwencjonalnych źródeł finansowania poszukują firmy młode (np. start up-y), które nie mogą liczyć na tradycyjne finansowanie zewnętrzne, chociażby w postaci kredytu bankowego.
Celem artykułu jest wskazanie alternatywnych form źródeł finansowania działalności prowadzonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Celem uzupełniającym jest ukazanie problemów związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego na tle innych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Artykuł został opracowany na podstawie wtórnych źródeł informacji pochodzących głównie z opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rozwoju Innowacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych instytucji monitorujących ten sektor.


ALTERNATIVE FORMS OF FINANCING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND

Summary
Access to finance is a for companies in the SME sector factor stimulating the introduction of new products, services and technological solutions. This problem is accompanied at the stage of organizing the activities, where the issue of the availability and choice of sources of funding is very important for further development. Most often used in the literature is the division of the financing of internal and external. Internal financing is treated as a primary source of funding. However, limits significantly reduce and slow down the development of the company. Therefore, companies are increasingly looking for unconventional, alternative sources of financing, which are different forms of external financing. Typically, unconventional sources of financing are looking young companies for (eg. Start-up s), which can not count on traditional external financing, even in the form of a bank loan.
This article aims to identify alternative sources of financing activity pursued by small and medium-sized enterprises in Poland. Article is based on secondary sources of information coming mainly from statistical studies Statistical Office of Innovation Development Agency, Polish Agency for Enterprise Development and other institutions monitoring the sector.

Adam Miara.pdf

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKOWANIA INTERESARIUSZOM W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ TWORZENIA WARTOŚCI

Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk

Streszczenie
Interesariusze są zainteresowani zwiększoną otwartością informacyjną przedsiębiorstw. Oczekują oni informacji, które pozwalają kreować pogląd na temat wartości przedsiębiorstwa oraz czynników ją tworzących, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Odpowiedzią na wyzwania związane z oczekiwaniami większej transparentności w zakresie raportowania jest nowy trend w komunikowaniu, określany jako raportowanie zintegrowane. Zawarte w nim informacje pozwalają na ocenę zdolności organizacji do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie.
Celem artykułu jest wykazanie znaczenia raportowania zintegrowanego jako nowego narzędzia komunikowania interesariuszom przedsiębiorstwa o sposobie tworzenia wartości w różnych perspektywach czasowych.


INTEGRATED REPORTING AS A TOOL OF COMMUNICATION TO STAKEHOLDERS IN THE AREA OF THE SOURCES OF VALUE CREATION

Summary
Stakeholders report the need of the increased information accessibility of enterprises. They expect information that allow to create a view about corporate values and financial or non-financial factors, which are forming it. The answer to the challenges connected with the expectations of growing transparency of reporting is new trend in communication, referred to as integrated reporting. It contains information allow for assessment of the organization’s capacity to create value in the short, medium and long term.
The aim of this article is to reveal the importance of integrated reporting as a new communication tool between enterprise and stakeholders about the way of value creation in a various time scales.

Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk.pdf

WARTOŚĆ REZYDUALNA W WYCENACH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

Błażej Prusak

Streszczenie
Jednym z kluczowych elementów w procesie wyceny przedsiębiorstw stanowi kalkulacja wartości rezydualnej. W wielu przypadkach stanowi ona ponad 50% całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Chociaż w literaturze przedmiotu są prezentowane różne koncepcje wyceny wartości rezydualnej to jednak brakuje kompleksowego podejścia. Dlatego też głównym celem opracowania jest krytyczna analiza metod wyceny wartości rezydualnej wraz z określeniem głównych czynników mających wpływ na jej poziom. Teoretyczne aspekty zostały wzbogacone o empiryczną analizę 38 raportów finansowych dotyczących spółek notowanych na GPW w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że polscy analitycy stosują wyłącznie typowe metody kalkulacji wartości rezydualnej i nie biorą przy tym pod uwagę, w jakiej fazie cyklu życia znajduje się jednostka gospodarcza.


TERMINAL VALUE IN THE VALUATION OF COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Summary
One of the key elements in business valuation process is the calculation of companies' terminal value (TV). In many cases it constitutes more than 50% of enterprise value (EV). Although in the literature different approaches of TV calculation are presented, there is no complex analysis. Therefore the paper presents the overview of different TV valuation methods. In addition, more attention is paid to factor analysis of TV and the assessment how the corporate business cycle can affect TV. Theoretical aspects are enriched with the empirical evidence based on the analysis of thirty eight financial reports evaluating companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The results suggest that Polish analysts use only typical methods of TV calculation and do not take into account any differences in corporate business cycles.

Błażej Prusak.pdf

IDENTYFIKACJA KOSZTÓW JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I PROBLEMY Z TYM ZWIĄZANE

Anna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejczyk

Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd literatury związanej z kosztami jakości, jak również wyniki badań autorskich w zakresie rodzajów kosztów jakości uwzględnianych w księgowości analitycznej i kosztach przedsiębiorstw. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna opracowania, dąży do uzasadnienia wniosku, że koszty jakości wpływają na rozwój przedsiębiorstw.


IDENTIFICATION OF QUALITY COSTS IN ENTERPRISES AND PROBLEMS ASSOCIATED WITH IT

Summary
The article presents a review of literature related to the adoption of the issues of quality costs as well as the results of the study authors in terms of types of quality costs, considered by the company to the analysis and cost accounting of the company. Both theoretical and practical studies seeks to justify the conclusion that the quality costs affect the development prospects of companies.

Anna Walszczyk, Małgorzata Jędrzejczyk.pdf