EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWANIA KLUBÓW PIŁKARSKICH W POLSKIEJ EKSTRAKLASIE

Dorota Sokołowska

Streszczenie
W artykule dokonano opisu dotyczącego analizy wielkości finansowania klubów piłkarskich na podstawie danych pochodzących z raportów finansowych Ekstraklasy. Przeprowadzono również analizy wyników rozgrywek sportowych oraz wynikającej z tego pozycji tabeli tychże klubów. Celem opracowania było potwierdzenie zależności między wielkością finansowania pochodzącego z różnych kategorii oraz wyników sportowych opisywanych klubów piłkarskich. Z przeprowadzo-nych rozważań wynika, że faktycznie poziom finansowania ma duże znaczenie dla osiąganych wyników sportowych.

FINANCIAL EFFICIENCY OF FOOTBALL CLUBS IN POLISH EKSTRAKLASA

Summary
The article describes the analysis of the amount of funding of football clubs on the basis of data from financial reports from Ekstraklasa. An analysis of the results of sports competitions and the resulting positions in the table of these clubs was also performed. The aim of the study was to confirm the relationship between the amount of funding from different categories and sporting results of the football clubs in question. The performed analysis shows that the level of funding indeed has a considerable influence on the achieved sporting results.

Dorota Sokołowska.pdf