MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODMIOTY REALIZACJI FUNKCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH

Anna Kaczmarek, Magdalena Byczkowska

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było rozpoznanie problematyki małych i średnich przedsiębiorstw (w szczególności ich atrybutów) w kontekście przedsiębiorczości. Aby zweryfikować ten cel doko-nano analizy powszechnie dostępnej literatury oraz materiału empirycznego z opracowań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AS ENTITIES PERFORMING FUNCTIONS OF ENTREPRENEURIAL

Summary
The aim of this article was to identify the issues related to small and medium-sized enterprises (especially attributes of the SME sector) in the context of entrepreneurship. To achieve the goal, the following analyses and studies were performed: analysis of generally available (Polish and foreign) literature; analysis of empirical material derived from the studies Polska Agencja Rozwoju Przed-siębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development).

Anna Kaczmarek, Magdalena Byczkowska.pdf