DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA JAKO OBSZAR WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU

Beata Glinkowska

Streszczenie
Celem opracowania jest ukazanie stanu współpracy firm z regionu łódzkiego z uczelniami i jednostkami B+R w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Dla zreali-zowania celu posłużono się analizą wyników badań wykonanych na pięciuset dobranych losowo firm produkcyjnych i usługowych z województwa łódzkiego. Badania wykonywane były za pomocą metody ankietowej w latach 2011-2013. Zespół badawczy składał się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w priorytecie VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie sfery nauki i przedsiębiorstw). Redaktorem naukowym i koordyna-torem projektu był J. Różański, a instytucją pośredniczącą i zleceniodawcą – Urząd Marszałkowski w Łodzi. Partnerem zagranicznym był Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zaledwie część wniosków z przeprowadzonego badania, jednakże ta część warta jest propagowania. W opracowaniu zawarto też własne przemyślenia, które nasunęły się w trakcie procesu zbierania danych.

INNOVATIVE ACTIVITY AS A COOPERATION BETWEEN SCIENCE AND BUSINESS

Summary
The aim of the study is to show the cooperation level between companies from the Lodz region with universities and R&D units in different areas, with particular focus on innovation. Five hundred randomly chosen companies from sector of manufacturing and service were surveyed in Lodz region and the results were analyzed to achieve the goal. Questionnaires were used to carry out the survey in years 2011-2013. The research team consisted of employees of the University of Lodz. The project was implemented under Operational Programme „Human Capital” in Priority VIII „Regional human resources „Measure 8.2 „Transfer of Knowledge”, sub-measure 8.2.1 „Support for science and businesses”. J. Różański was the scientific editor and supervisor of the project and the intermediate and client was Marshal's Office in Lodz. Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester was a foreign partner. Only a part of the survey's conclusions is presented in the article, however, this part is worth promoting. The study also included own reflection, which occurred to during of the data collection process.

Beata Glinkowska.pdf