KONURENCYJNOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH. CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI

Dariusz Filip, Piotr Komorowski

Streszczenie
Celem pracy było określenie zespołu miar mogących opisywać konkurencyjność rynków finansowych w Polsce. Wykorzystując podejście zaproponowane przez Światowe Forum Gospo-darcze w ramach oceny konkurencyjności, analizie poddano miary efektywności rozwoju rynków finansowych. Koncentrując się na pięciu obszarach czynników związanych z ww. efektywnością, autorzy podzielili je dodatkowo na czynniki opisujące konkurencyjność usług bankowych oraz możliwości zewnętrznego finansowania pochodzącego z innych źródeł niż banki. Na podstawie dostępnych danych ustalono, że mierniki opisujące, np. dostępność oraz przystępność usług finansowych w odniesieniu do oferty bankowej w Polsce wskazują na poprawę w ostatnich latach konkurencyjności w tych obszarach. Natomiast w obszarach niezwiązanych z sektorem banko-wym, tj. finansowaniu poprzez lokalny rynek papierów oraz dostępności inwestycji na niepu-blicznym rynku kapitałowym w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, trudno doszukiwać się przesłanek mówiących o poprawie konkurencyjności.

COMPETITIVENESS OF FINANCIAL MARKETS: EFFIECENCY FACTORS

Summary
The aim of the paper was to specify a set of factors that would describe the competitiveness of financial markets in Poland. The effectiveness measures of financial market development were analyzed by means of the approach proposed by WEF for the evaluation of competitiveness. The authors of the present study have focused on five areas of factors connected with the aforementioned effectiveness and divided them further into those identifying the competitiveness of banking services and the possibilities of external financing from sources other than banks. The available data made it possible to ascertain that the measures describing, for example, the availability and affordability of financial services in relation to banking offer in Poland indicate recent improvement in competitiveness in these areas. However, in the case of non-banking areas, i.e. financing through local equity market and venture capital availability, the signs of an upturn in competitiveness are hard to notice.

Dariusz Filip, Piotr Komorowski.pdf