STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PONADPRZECIĘTNIE RENTOWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Piotr Figura

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w przekroju sektorowym kształtowania się struktury finansowania przez MSP uzyskujące ponadprzeciętnie wysoką rentowność aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdań finansowych przedsię-biorstw prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Sektorowe zróżnicowanie wartości wskaźników struktury źródeł finansowania zostało potwier-dzone przy użyciu testu nieparametrycznego Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowio-dły, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują strukturę swoich źródeł finansowania. Do finansowania swojego majątku wykorzystują one przede wszystkim kapitał własny. Spośród zewnętrznych obcych źródeł finansowania zdecydowanie bardziej preferowany jest, przez te firmy, kapitał o charakterze krótkoterminowym. Artykuł zawiera także propozycje baz odniesienia dla wskaźników struktury źródeł finansowania, dosto-sowanych do specyfiki MSP z 27 różnych działów gospodarki narodowej.

THE STRUCTURE OF FINANCING SOURCES OF UNUSUALLY PROFITABLE BUSINESSES IN THE SME SECTOR

Summary
The aim of the article is to present a cross-sectoral development of financing structure by SMEs with above-average return on assets. In the course of the study 109 174 corporate financial statements of enterprises conducting business activities in 27 different sectors of national economy were included. Sector diversity of ratio values of the financing structure has been confirmed using Kruskal-Wallis nonparametric test. The studies have proven that SMEs belonging to various sectors of economy form their financing structures in different ways. They mainly finance their assets using their own equity capital. Among external sources of financing, short-term capital is more frequently preferred by such companies. The article also contains proposals of ratio references of financing structure sources dedicated for SMEs from 27 different sectors of national economy

Piotr Figura.pdf