PRYWATNY PODMIOT LECZNICZY JAKO FIRMA RODZINNA A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – ASPEKTY TEORETYCZNE

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Streszczenie
W artykule przedstawiono istotę firmy rodzinnej i jej miejsce wśród podmiotów opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz wskazano na trudności z przypisaniem podmiotów opieki zdrowotnej do kategorii firm rodzinnych (ze względu na niezgodność danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł).
Celem artykułu jest charakterystyka źródeł finansowania działalności podmiotów opieki zdrowotnej jako firm rodzinnych. Jego realizacja będzie związana z: rozróżnieniem działalności bieżącej i inwestycyjnej w funkcjonowaniu podmiotów ochrony zdrowia oraz dokonaniem klasy-fikacji źródeł finansowania działalności i krótkim scharakteryzowaniem wybranych kapitałów własnych i obcych, dostępnych firmom rodzinnym.

PRIVATE HEALTHCARE ENTITY AS FAMILY FIRM AND ITS SOURCES OF FINANCING – THEORETICAL ASPECTS

Summary
The article presents the essence of the family firm and its place among healthcare entities in Poland’s healthcare system and points to difficulty with classifying healthcare entities as falling into the family firm category (due to the inconsistency of statistical data derived from various sources). The aim of the article is to describe financing sources of the activity of healthcare entities as family businesses. The pursuit of this aim will entail: distinguishing between current and investment activity in the functioning of healthcare entities, classifying financing sources of activity as well as short description of selected own and external funds available to family businesses.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska.pdf