WALUTA LOKALNA CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ

Alina Borowska

Streszczenie
W niniejszej pracy zostały zaprezentowane cele, cechy i przykłady wybranych walut lokal-nych – alternatywnych i komplementarnych do waluty narodowej. Stosowanie waluty lokalnej przynosi lokalnym i regionalnym społecznościom wiele korzyści: gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Pozwala na niezależność wobec globalnych instytucji finansowych, a tym samym zahamowuje odpływ pieniędzy za granicę. Pieniądze zostają w regionie i stymulują rozwój gospo-darczy, tym samym likwidując bezrobocie i biedę. Wzrasta kohezja społeczna i ochrona środowiska naturalnego.

LOCAL CURRENCY AS A FACTOR OF LOCAL DEVELOPMENT

Summary
In this study were presented goals, features and examples of selected local currencies – alternative and complementary to the national currency. The use of the local currency brings local and regional communities many benefits: economic, social and environmental. It allows for independence from the global financial institutions, and thus inhibits the outflow of money abroad. The money stay in the region and stimulate economic development thereby eliminating unemployment and poverty. Increases social cohesion and environmental protection.

Alina Borowska.pdf