Przedsiębiorstwo & Finanse 2016/2 (13)

 ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

INSOLVENCY OF ENTERPRISES

Viktória Bobáková

Summary
Insolvency of enterprises in V4 countries is an important problem that requires solution. Its negative signs include limiting possibilities of the growth of enterprises, reduction in takings and profits, lowering of liquidity, growth of interest costs, and workforce reductions. As a protection from delayed payments, the enterprises make use of advance payments, factoring, recovery, credit insurance, and bank guaranties. Merely an improvement of the claim management cannot bring better results. Creating an appropriate legal framework along with implementation of ethics in business are the possibilities how to stabilize the insolvency.

Viktoria Bobakova.pdf

WALUTA LOKALNA CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ

Alina Borowska

Streszczenie
W niniejszej pracy zostały zaprezentowane cele, cechy i przykłady wybranych walut lokal-nych – alternatywnych i komplementarnych do waluty narodowej. Stosowanie waluty lokalnej przynosi lokalnym i regionalnym społecznościom wiele korzyści: gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Pozwala na niezależność wobec globalnych instytucji finansowych, a tym samym zahamowuje odpływ pieniędzy za granicę. Pieniądze zostają w regionie i stymulują rozwój gospo-darczy, tym samym likwidując bezrobocie i biedę. Wzrasta kohezja społeczna i ochrona środowiska naturalnego.

LOCAL CURRENCY AS A FACTOR OF LOCAL DEVELOPMENT

Summary
In this study were presented goals, features and examples of selected local currencies – alternative and complementary to the national currency. The use of the local currency brings local and regional communities many benefits: economic, social and environmental. It allows for independence from the global financial institutions, and thus inhibits the outflow of money abroad. The money stay in the region and stimulate economic development thereby eliminating unemployment and poverty. Increases social cohesion and environmental protection.

Alina Borowska.pdf

PRYWATNY PODMIOT LECZNICZY JAKO FIRMA RODZINNA A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – ASPEKTY TEORETYCZNE

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Streszczenie
W artykule przedstawiono istotę firmy rodzinnej i jej miejsce wśród podmiotów opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz wskazano na trudności z przypisaniem podmiotów opieki zdrowotnej do kategorii firm rodzinnych (ze względu na niezgodność danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł).
Celem artykułu jest charakterystyka źródeł finansowania działalności podmiotów opieki zdrowotnej jako firm rodzinnych. Jego realizacja będzie związana z: rozróżnieniem działalności bieżącej i inwestycyjnej w funkcjonowaniu podmiotów ochrony zdrowia oraz dokonaniem klasy-fikacji źródeł finansowania działalności i krótkim scharakteryzowaniem wybranych kapitałów własnych i obcych, dostępnych firmom rodzinnym.

PRIVATE HEALTHCARE ENTITY AS FAMILY FIRM AND ITS SOURCES OF FINANCING – THEORETICAL ASPECTS

Summary
The article presents the essence of the family firm and its place among healthcare entities in Poland’s healthcare system and points to difficulty with classifying healthcare entities as falling into the family firm category (due to the inconsistency of statistical data derived from various sources). The aim of the article is to describe financing sources of the activity of healthcare entities as family businesses. The pursuit of this aim will entail: distinguishing between current and investment activity in the functioning of healthcare entities, classifying financing sources of activity as well as short description of selected own and external funds available to family businesses.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska.pdf

STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PONADPRZECIĘTNIE RENTOWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Piotr Figura

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w przekroju sektorowym kształtowania się struktury finansowania przez MSP uzyskujące ponadprzeciętnie wysoką rentowność aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdań finansowych przedsię-biorstw prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Sektorowe zróżnicowanie wartości wskaźników struktury źródeł finansowania zostało potwier-dzone przy użyciu testu nieparametrycznego Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowio-dły, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują strukturę swoich źródeł finansowania. Do finansowania swojego majątku wykorzystują one przede wszystkim kapitał własny. Spośród zewnętrznych obcych źródeł finansowania zdecydowanie bardziej preferowany jest, przez te firmy, kapitał o charakterze krótkoterminowym. Artykuł zawiera także propozycje baz odniesienia dla wskaźników struktury źródeł finansowania, dosto-sowanych do specyfiki MSP z 27 różnych działów gospodarki narodowej.

THE STRUCTURE OF FINANCING SOURCES OF UNUSUALLY PROFITABLE BUSINESSES IN THE SME SECTOR

Summary
The aim of the article is to present a cross-sectoral development of financing structure by SMEs with above-average return on assets. In the course of the study 109 174 corporate financial statements of enterprises conducting business activities in 27 different sectors of national economy were included. Sector diversity of ratio values of the financing structure has been confirmed using Kruskal-Wallis nonparametric test. The studies have proven that SMEs belonging to various sectors of economy form their financing structures in different ways. They mainly finance their assets using their own equity capital. Among external sources of financing, short-term capital is more frequently preferred by such companies. The article also contains proposals of ratio references of financing structure sources dedicated for SMEs from 27 different sectors of national economy

Piotr Figura.pdf

KONURENCYJNOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH. CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI

Dariusz Filip, Piotr Komorowski

Streszczenie
Celem pracy było określenie zespołu miar mogących opisywać konkurencyjność rynków finansowych w Polsce. Wykorzystując podejście zaproponowane przez Światowe Forum Gospo-darcze w ramach oceny konkurencyjności, analizie poddano miary efektywności rozwoju rynków finansowych. Koncentrując się na pięciu obszarach czynników związanych z ww. efektywnością, autorzy podzielili je dodatkowo na czynniki opisujące konkurencyjność usług bankowych oraz możliwości zewnętrznego finansowania pochodzącego z innych źródeł niż banki. Na podstawie dostępnych danych ustalono, że mierniki opisujące, np. dostępność oraz przystępność usług finansowych w odniesieniu do oferty bankowej w Polsce wskazują na poprawę w ostatnich latach konkurencyjności w tych obszarach. Natomiast w obszarach niezwiązanych z sektorem banko-wym, tj. finansowaniu poprzez lokalny rynek papierów oraz dostępności inwestycji na niepu-blicznym rynku kapitałowym w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, trudno doszukiwać się przesłanek mówiących o poprawie konkurencyjności.

COMPETITIVENESS OF FINANCIAL MARKETS: EFFIECENCY FACTORS

Summary
The aim of the paper was to specify a set of factors that would describe the competitiveness of financial markets in Poland. The effectiveness measures of financial market development were analyzed by means of the approach proposed by WEF for the evaluation of competitiveness. The authors of the present study have focused on five areas of factors connected with the aforementioned effectiveness and divided them further into those identifying the competitiveness of banking services and the possibilities of external financing from sources other than banks. The available data made it possible to ascertain that the measures describing, for example, the availability and affordability of financial services in relation to banking offer in Poland indicate recent improvement in competitiveness in these areas. However, in the case of non-banking areas, i.e. financing through local equity market and venture capital availability, the signs of an upturn in competitiveness are hard to notice.

Dariusz Filip, Piotr Komorowski.pdf

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA JAKO OBSZAR WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU

Beata Glinkowska

Streszczenie
Celem opracowania jest ukazanie stanu współpracy firm z regionu łódzkiego z uczelniami i jednostkami B+R w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Dla zreali-zowania celu posłużono się analizą wyników badań wykonanych na pięciuset dobranych losowo firm produkcyjnych i usługowych z województwa łódzkiego. Badania wykonywane były za pomocą metody ankietowej w latach 2011-2013. Zespół badawczy składał się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w priorytecie VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie sfery nauki i przedsiębiorstw). Redaktorem naukowym i koordyna-torem projektu był J. Różański, a instytucją pośredniczącą i zleceniodawcą – Urząd Marszałkowski w Łodzi. Partnerem zagranicznym był Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zaledwie część wniosków z przeprowadzonego badania, jednakże ta część warta jest propagowania. W opracowaniu zawarto też własne przemyślenia, które nasunęły się w trakcie procesu zbierania danych.

INNOVATIVE ACTIVITY AS A COOPERATION BETWEEN SCIENCE AND BUSINESS

Summary
The aim of the study is to show the cooperation level between companies from the Lodz region with universities and R&D units in different areas, with particular focus on innovation. Five hundred randomly chosen companies from sector of manufacturing and service were surveyed in Lodz region and the results were analyzed to achieve the goal. Questionnaires were used to carry out the survey in years 2011-2013. The research team consisted of employees of the University of Lodz. The project was implemented under Operational Programme „Human Capital” in Priority VIII „Regional human resources „Measure 8.2 „Transfer of Knowledge”, sub-measure 8.2.1 „Support for science and businesses”. J. Różański was the scientific editor and supervisor of the project and the intermediate and client was Marshal's Office in Lodz. Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester was a foreign partner. Only a part of the survey's conclusions is presented in the article, however, this part is worth promoting. The study also included own reflection, which occurred to during of the data collection process.

Beata Glinkowska.pdf

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODMIOTY REALIZACJI FUNKCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH

Anna Kaczmarek, Magdalena Byczkowska

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było rozpoznanie problematyki małych i średnich przedsiębiorstw (w szczególności ich atrybutów) w kontekście przedsiębiorczości. Aby zweryfikować ten cel doko-nano analizy powszechnie dostępnej literatury oraz materiału empirycznego z opracowań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AS ENTITIES PERFORMING FUNCTIONS OF ENTREPRENEURIAL

Summary
The aim of this article was to identify the issues related to small and medium-sized enterprises (especially attributes of the SME sector) in the context of entrepreneurship. To achieve the goal, the following analyses and studies were performed: analysis of generally available (Polish and foreign) literature; analysis of empirical material derived from the studies Polska Agencja Rozwoju Przed-siębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development).

Anna Kaczmarek, Magdalena Byczkowska.pdf

SYSTEM DOTOWANIA ZABYTKÓW I POMNIKÓW HISTORII W ŚWIETLE PRZYSZŁEJ REFORMY NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA

Anna Ostrowska

Streszczenie
Transformacja ustrojowa Polski, jaka dokonała się po 1989 roku, przyniosła radykalną zmia-nę struktury własnościowej polskich zabytków – ponad połowa z nich znalazła się w rękach prywatnych właścicieli, w tym przedsiębiorców. Konserwatorzy zabytków wskazują, iż postępu-jąca prywatyzacja i komercjalizacja zasobu zabytkowego, której towarzyszy wciąż „słaba” pozy-cja służb konserwatorskich, nie służą ochronie dziedzictwa narodowego. Dotacje na prace przy zabytkach udzielane ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samo-rządu terytorialnego są więc obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi wpływania na jakość tych prac, zaś dla samych właścicieli zabytków stanowią istotne dofinansowanie kosztów remontu lub odbudowy jego prywatnej własności. Na wyjątkowe wsparcie mogą liczyć właściciele zabyt-ków znajdujących się na terenie „Krakowa – historycznego zespołu miasta”, gdyż ten jako jedyny spośród 60 ustanowionych przez Prezydenta RP pomników historii posiada unikalne źródło dofi-nansowania, którym jest Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ustanowiony w 1985 roku. Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie ustawowych zasad dotowania zabytków, ukazanie problemu braku zasad finansowania pomników historii, a także uzasadnienie postulatu instytucjonalnej reformy wyżej wymienionego Funduszu.

THE SYSTEM OF GRANTS ON MONUMENTS AND MONUMENTS OF HISTORY IN THE LIGHT OF THE FUTURE REFORM OF THE NATIONAL FUND OF CRACOW MONUMENT’S REVALORIZATION

Summary
The political transformation which was conducted in Poland after 1989 brought a radical change in Polish monument’s ownership structure – over a half of them were transfered to the private owners e.g. natural persons or entrepreneurs. Conservators of monuments underline that the progressive privatization and commercialization of Polish monuments together with a “weak” condition of conservation services have the negative impact on the protection of national heritage. Therefore, the public grants (EU grants, state government grants and local government grants) are one of the most effective instruments of protection of monuments. They are also a great help for the private owners of monuments in covering the costs of renovation of their monuments. The special treatment in this area were directed to the private owners of monuments situated in Cracow. “Cracow – a historical conurbation” is one of the Monuments of History, which were set by The President of Poland (among 59 others). Although there are 59 other Monuments of History it is only “Cracow – a historical conurbation” that has a unique source of funding - The National Fund of Cracow Monument’s Revalorization, which was set by the Parliament in 1985. The aim of this article is to present Polish legal system of grants for protection of monuments and to discuss on the problem of the discrimination of the other 59 Monuments of History in the area of public funding. Some proposals on the future reform of The National Fund of Cracow Monument’s Revalorization will be expressed in the conclusions.

Anna Ostrowska.pdf

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWANIA KLUBÓW PIŁKARSKICH W POLSKIEJ EKSTRAKLASIE

Dorota Sokołowska

Streszczenie
W artykule dokonano opisu dotyczącego analizy wielkości finansowania klubów piłkarskich na podstawie danych pochodzących z raportów finansowych Ekstraklasy. Przeprowadzono również analizy wyników rozgrywek sportowych oraz wynikającej z tego pozycji tabeli tychże klubów. Celem opracowania było potwierdzenie zależności między wielkością finansowania pochodzącego z różnych kategorii oraz wyników sportowych opisywanych klubów piłkarskich. Z przeprowadzo-nych rozważań wynika, że faktycznie poziom finansowania ma duże znaczenie dla osiąganych wyników sportowych.

FINANCIAL EFFICIENCY OF FOOTBALL CLUBS IN POLISH EKSTRAKLASA

Summary
The article describes the analysis of the amount of funding of football clubs on the basis of data from financial reports from Ekstraklasa. An analysis of the results of sports competitions and the resulting positions in the table of these clubs was also performed. The aim of the study was to confirm the relationship between the amount of funding from different categories and sporting results of the football clubs in question. The performed analysis shows that the level of funding indeed has a considerable influence on the achieved sporting results.

Dorota Sokołowska.pdf