NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MARKETINGU

Dorota Smoleńska

Streszczenie
W ostatnich latach o 2,1% wzrósł udział marketingu video online (o 40,3 mln zł), o 5,2% udział reklamy telewizyjnej, o 9,3% reklamy internetowej. Spadło zainteresowanie reklamą w magazynach, dziennikach o 16,7%, o 9,8% spadło zainteresowanie reklamą outdoor. Obecne kierunki w marketingu opierają się o nowoczesne technologie, reklamę multimedialną. Głównym założeniem współczesnego marketingu jest zwracanie uwagi, stopień zapamiętywania i odróżnialność.
Strategie marketingowe opierają się o siłę przekazu, komunikacji, informacji, oraz powszechność, popularność. W swojej publikacji zaprezentuję kierunki przemian oraz politykę marketingową, reklamową dla firm i instytucji.
Celem pracy jest zaprezentowanie siły marketingu online i marketingu multimedialnego. Tezą pracy jest: Marketing multimedialny ma znaczny wpływ na kreowanie zachowania firm i konsumentów. Pytanie badawcze pracy to: Jak zmieniły się preferencje firm i konsumentów wobec przekazu reklamowego? Podstawą analizy jest zaprezentowanie danych marketingowych (w tym inwestycji) dla oceny zmian na tym rynku. Publikacja opiera się o dane empiryczne dotyczące zainteresowania marketingiem wśród konsumentów oraz firm. Będę korzystać z danych o inwestycjach, wydatkach oraz danych marketingowych. Wykorzystam metody porównawcze, prognozy oraz opis, analizę zbiorów. Obecne tendencje opierają się o perspektywy wzrostu i rozwoju w kolejnych latach oraz prestiż, reputację na szerokim rynku. Kreowanie marki, reputacji oraz popularność jest głównym celem strategii firm. Rozwiązania IT (w tym online) są niezbędne, praktyczne dla osiągnięcia celów.
Instytuty krajowe, międzynarodowe w swojej polityce marketingowej kierują się reputacją, odróżnialnością
i uznaniem dla swoich projektów, planów i polityki w sektorach, branżach. W swojej publikacji będę korzystać z danych i raportów polskich instytucji. Będą to dane Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, PriceWaterhousCoopers oraz Gemius, IAB i Wirtualne Media. Dane dotyczą zainteresowania wirtualnym marketingiem oraz zmian. Omówione są nowe perspektywy i projekty w zakresie marketingu i nowoczesnych technologii dla marketingu.

NEW TECHNOLOGIES FOR MARKETING

Summary
In last year’s marketing video online growth by 40,3 mln pln, TV marketing growth by 5,3%, online marketing growth by 9,3% in the marketing market. Interest on classic adverts (magazines, newspa-per) lower by 16,7%, outdoor lower by 9,8%. Nowadays tendency and trends in marketing stands on new technologies, mobile technologies and interactive ads. The main goals of new advertising is to remember and to difference. Marketing strategy stands on the strength to show, present, commu-nicate, inform and popularity. In my publication I will show changes and advertising policy for companies, institutions and consumers.
My publication show the strength of interactive and online marketing. Thesis is Multimedia marketing are important in creations consumers, companies behaviour. The main question is: How preferences to advertising has change? Main part of analyse are marketing empirical data to show changes. In my publication I will use empirical data of consumers and companies market. I will use data about investments, spending and marketing. Analyse method stand on comparison, prognoses and sector, assets analyse
Today’s tendency stands on development, growth in future and prestige on wide market. Crea-tion of mark and popularity is the main aim in company strategies. It solutions (online also) are useful for this politics. National and international institutions in their politics are taking care of prestige and recognition and acceptances of their politics, plans and ideas on the market.
In my publications I will use the data and reports of polish research institutions. Data came from UKE, PriceWaterhousCoopers and Gemius, IAB, Virtual Media. The data are connected with virtual marketing a new technologies for marketing.

Dorota Smoleńska.pdf