PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PROJEKT INWESTYCYJNY

Monika Raczyńska

Streszczenie
Problem badawczy: Projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej są coraz częściej podejmowane przez przedsiębiorstwa. Świadomość istnienia cech charakterystycznych inwestycji realizowanej przy wsparciu Unii Europejskiej może ułatwić realizację projektów inwestycyjnych.
Teza: Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej posiadają cechy charakterystyczne dla projektów inwestycyjnych.
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej z punktu widzenia projektu inwestycyjnego.
W artykule zastosowane zostały metody badawcze: w części teoretycznej dla uzasadnienia tezy i realizacji celu wykorzystane zostały studia literaturowe; w części empirycznej: analiza przyczynowo skutkowa, analiza opisowa.

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FUNDS AS AN INVESTMENT PROJECT

Summary
The research problem: Projects co-financed by the European Union funds are increasingly being carried out by companies. Awareness of the characteristics of the investment carried out with the support of the European Union may facilitate the implementation of investment projects.
Thesis: The projects implemented with the support of the European Union have the characteristics of investment projects.
The aim of the article is to present the issues related to projects co-financed by the European Union funds from the point of view of the investment project.
The article will be applied to research methods: in the theoretical support for the conclusion and implementation of the literature studies will be used; in part empirical analysis of cause-and-effect, the descriptive analysis.

Monika Raczyńska.pdf