SAMOREGULACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW W REGULACYJNO-DEREGULACYJNYCH UWARUNKOWANIACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH

Andrzej Letkiewicz

Streszczenie
Negatywne i pozytywne zjawiska gospodarcze w systemach gospodarczych i gospodarują-cych akumulują się powoli, zmuszając przedsiębiorstwa do samoregulacji, która aby spowodo-wała zamierzony rezultat – stałość, powtarzalność realizacji celu (w przypadku systemu ekono-miczno-finansowego sprowadzającego się w krótkim okresie do zysku, natomiast długim okresie do efektywności użycia kapitału) – musi identyfikować i uwzględniać kierunki wektorów regulacji, umiejscawiając podmiot w regulacyjno-deregulacyjnych warunkach pochodzących z centrum i rynku. Z jednej strony zatem wymiar regulacji pochodzącej z państwa narzuca przedsiębior-stwom realizację celów społecznych, generujących koszty, a więc obniżających poziom zysku, a z drugiej natomiast regulacyjny wymiar rynku wyznacza minimalny akceptowalny poziom zaangażowania kapitału wyznaczając granice procesu samoregulacji.

ECONOMIC AND FINANCIAL SELF-REGULATION OF ENTERPRISES IN THE REGULATORY-DEREGULATORY FUNCTIONAL CONDITIONS OF ECONOMIC SYSTEMS

Summary
Both positive and negative economic events in economic systems accumulate slowly, thus forcing the enterprises to self-regulate in order to fulfill the aimed result - stability and repetition of goal accomplishment (which in case of economic-financial system goes down to profit in the short term and efficient use of capital in the long term). The self regulation activity of the enterprise has to be based on the directions of regulatory vector, thus placing the enterprise in regulatory-deregulatory conditions of the market and the central administration. Therefore, on the one hand the nation-based regulatory dimension forces the enterprises to fulfill social goals, which generate costs and reduce profit, while on the other hand the market-based regulatory dimension forces them to reach a minimal acceptable degree of capital engagement, thus setting the perimeters of self-regulation.

Andrzej Letkiewicz.pdf