KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I JEJ WPŁYW NA WIZERUNEK FIRMY

Anna Iwacewicz-Orłowska

Streszczenie
Artykuł ma na celu analizę wpływu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na jego wizerunek, zarówno z punktu widzenie firm funkcjonujących w Polsce, jak i za granicą. W artykule wykorzystano badania przeprowadzone wśród wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Polsce. Wnioski z badań potwierdzają istnienie pozytywnej zależności pomiędzy koncepcją CSR a kreacją wizerunku przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku firm funkcjonujących w Polsce koncepcja ta znacznie częściej jest realizowana przez firmy największe ze znaczną przewagą kapitału zagranicznego. Potwierdza to fakt, że koncepcja CSR jest trendem globalnym, często przejętym z globalnej strategii firmy i przełożonym na grunt lokalny.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFLUENCE ON THE ENTERPRISE IMAGE

Summary
The aim of the article is to analyse the influence of the concept of Corporate Social Responsibility on the enterprise image both for companies functioning in Poland as well as abroad. In the article researches conducted amongst selected companies functioning on markets in the United States of America and in Poland were used. Conclusions from them are confirming that the existence correlation between the CSR concept and the creation of the corporate image is positive. However in case of companies in Poland this concept is much more often realized by the largest companies with the considerable majority of the foreign capital. It is confirming that the CSR concept is a global trend, often adopted from the global corporate strategy and transferred into the local ground.

Anna Iwacewicz-Orłowska.pdf