WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Joanna Czyżowska

Streszczenie
Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw jest zwykle obciążona ryzykiem. W podejmowanych decyzjach inwestycyjnych należy uwzględnić wszystkie jego elementy oraz możliwe sposoby kontroli. Artykuł ma charakter teoretyczny. W pracy zostały przedstawione wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Zaprezentowano rolę ryzyka w procesie inwestycyjnym oraz omówiono poszczególne metody jego obniżania. Ponadto w artykule przedstawiono wpływ zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem na minimalizację ryzyka poprzez system wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania. Wskazano na rolę controllingu inwestycyjnego jako narzędzia obniżania ryzyka związanego z działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw.

SELECTED ASPECTS OF RISK MANAGEMENT IN THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary
The investment activities of enterprises is usually subject to risks. In taking investment decisions should take into account all the elements and possible ways to control. The article is theoretical. The paper presents some aspects of risk management in the investment activities of enterprises. Presented the role of risk in the investment process, and discusses the various methods for its reduction. In addition, the paper presents the effect of the integrated business management to minimize the risk through a system of early warning and rapid response. Indicated the role of controlling the investment as a tool for reducing the risk associated with investment companies.

Joanna Czyżowska.pdf