Przedsiębiorstwo & Finanse 2016/1 (12)

 

 ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

SAMOREGULACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW W REGULACYJNO-DEREGULACYJNYCH UWARUNKOWANIACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH

Andrzej Letkiewicz

Streszczenie
Negatywne i pozytywne zjawiska gospodarcze w systemach gospodarczych i gospodarują-cych akumulują się powoli, zmuszając przedsiębiorstwa do samoregulacji, która aby spowodo-wała zamierzony rezultat – stałość, powtarzalność realizacji celu (w przypadku systemu ekono-miczno-finansowego sprowadzającego się w krótkim okresie do zysku, natomiast długim okresie do efektywności użycia kapitału) – musi identyfikować i uwzględniać kierunki wektorów regulacji, umiejscawiając podmiot w regulacyjno-deregulacyjnych warunkach pochodzących z centrum i rynku. Z jednej strony zatem wymiar regulacji pochodzącej z państwa narzuca przedsiębior-stwom realizację celów społecznych, generujących koszty, a więc obniżających poziom zysku, a z drugiej natomiast regulacyjny wymiar rynku wyznacza minimalny akceptowalny poziom zaangażowania kapitału wyznaczając granice procesu samoregulacji.

ECONOMIC AND FINANCIAL SELF-REGULATION OF ENTERPRISES IN THE REGULATORY-DEREGULATORY FUNCTIONAL CONDITIONS OF ECONOMIC SYSTEMS

Summary
Both positive and negative economic events in economic systems accumulate slowly, thus forcing the enterprises to self-regulate in order to fulfill the aimed result - stability and repetition of goal accomplishment (which in case of economic-financial system goes down to profit in the short term and efficient use of capital in the long term). The self regulation activity of the enterprise has to be based on the directions of regulatory vector, thus placing the enterprise in regulatory-deregulatory conditions of the market and the central administration. Therefore, on the one hand the nation-based regulatory dimension forces the enterprises to fulfill social goals, which generate costs and reduce profit, while on the other hand the market-based regulatory dimension forces them to reach a minimal acceptable degree of capital engagement, thus setting the perimeters of self-regulation.

Andrzej Letkiewicz.pdf

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Joanna Czyżowska

Streszczenie
Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw jest zwykle obciążona ryzykiem. W podejmowanych decyzjach inwestycyjnych należy uwzględnić wszystkie jego elementy oraz możliwe sposoby kontroli. Artykuł ma charakter teoretyczny. W pracy zostały przedstawione wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Zaprezentowano rolę ryzyka w procesie inwestycyjnym oraz omówiono poszczególne metody jego obniżania. Ponadto w artykule przedstawiono wpływ zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem na minimalizację ryzyka poprzez system wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania. Wskazano na rolę controllingu inwestycyjnego jako narzędzia obniżania ryzyka związanego z działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw.

SELECTED ASPECTS OF RISK MANAGEMENT IN THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary
The investment activities of enterprises is usually subject to risks. In taking investment decisions should take into account all the elements and possible ways to control. The article is theoretical. The paper presents some aspects of risk management in the investment activities of enterprises. Presented the role of risk in the investment process, and discusses the various methods for its reduction. In addition, the paper presents the effect of the integrated business management to minimize the risk through a system of early warning and rapid response. Indicated the role of controlling the investment as a tool for reducing the risk associated with investment companies.

Joanna Czyżowska.pdf

KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I JEJ WPŁYW NA WIZERUNEK FIRMY

Anna Iwacewicz-Orłowska

Streszczenie
Artykuł ma na celu analizę wpływu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na jego wizerunek, zarówno z punktu widzenie firm funkcjonujących w Polsce, jak i za granicą. W artykule wykorzystano badania przeprowadzone wśród wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Polsce. Wnioski z badań potwierdzają istnienie pozytywnej zależności pomiędzy koncepcją CSR a kreacją wizerunku przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku firm funkcjonujących w Polsce koncepcja ta znacznie częściej jest realizowana przez firmy największe ze znaczną przewagą kapitału zagranicznego. Potwierdza to fakt, że koncepcja CSR jest trendem globalnym, często przejętym z globalnej strategii firmy i przełożonym na grunt lokalny.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFLUENCE ON THE ENTERPRISE IMAGE

Summary
The aim of the article is to analyse the influence of the concept of Corporate Social Responsibility on the enterprise image both for companies functioning in Poland as well as abroad. In the article researches conducted amongst selected companies functioning on markets in the United States of America and in Poland were used. Conclusions from them are confirming that the existence correlation between the CSR concept and the creation of the corporate image is positive. However in case of companies in Poland this concept is much more often realized by the largest companies with the considerable majority of the foreign capital. It is confirming that the CSR concept is a global trend, often adopted from the global corporate strategy and transferred into the local ground.

Anna Iwacewicz-Orłowska.pdf

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Andrzej Kuciński

Streszczenie
Płynność finansowa to zdolność do regulowania powstających w toku prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązań krótkoterminowych. Dynamicznie zmieniające się otoczenie w jakim funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa wymusza potrzebę zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach. W artykule zdefiniowano istotę płynności finansowej oraz przedstawiono narzędzia pozwalające efektywnie zarządzać płynnością finansową przedsiębior-stwa. Na przykładzie wybranych spółek kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Warto-ściowych w Warszawie dokonano analizy i oceny wskaźników płynności finansowej.

FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Summary
Financial Liquidity is the ability to regulate arising in the course of their business current liabilities. Dynamically changing environment in which the modern companies operate today enforces the need for financial liquidity management in these companies. The article defines the essence of the financial liquidity and presents tools how to manage effectively the financial liquidity of a company. As an example, selected capital companies listed on the Stock Exchange in Warsaw were analyzed and assessed according to their financial liquidity ratios

Andrzej Kuciński.pdf

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PROJEKT INWESTYCYJNY

Monika Raczyńska

Streszczenie
Problem badawczy: Projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej są coraz częściej podejmowane przez przedsiębiorstwa. Świadomość istnienia cech charakterystycznych inwestycji realizowanej przy wsparciu Unii Europejskiej może ułatwić realizację projektów inwestycyjnych.
Teza: Projekty realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej posiadają cechy charakterystyczne dla projektów inwestycyjnych.
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej z punktu widzenia projektu inwestycyjnego.
W artykule zastosowane zostały metody badawcze: w części teoretycznej dla uzasadnienia tezy i realizacji celu wykorzystane zostały studia literaturowe; w części empirycznej: analiza przyczynowo skutkowa, analiza opisowa.

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FUNDS AS AN INVESTMENT PROJECT

Summary
The research problem: Projects co-financed by the European Union funds are increasingly being carried out by companies. Awareness of the characteristics of the investment carried out with the support of the European Union may facilitate the implementation of investment projects.
Thesis: The projects implemented with the support of the European Union have the characteristics of investment projects.
The aim of the article is to present the issues related to projects co-financed by the European Union funds from the point of view of the investment project.
The article will be applied to research methods: in the theoretical support for the conclusion and implementation of the literature studies will be used; in part empirical analysis of cause-and-effect, the descriptive analysis.

Monika Raczyńska.pdf

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MARKETINGU

Dorota Smoleńska

Streszczenie
W ostatnich latach o 2,1% wzrósł udział marketingu video online (o 40,3 mln zł), o 5,2% udział reklamy telewizyjnej, o 9,3% reklamy internetowej. Spadło zainteresowanie reklamą w magazynach, dziennikach o 16,7%, o 9,8% spadło zainteresowanie reklamą outdoor. Obecne kierunki w marketingu opierają się o nowoczesne technologie, reklamę multimedialną. Głównym założeniem współczesnego marketingu jest zwracanie uwagi, stopień zapamiętywania i odróżnialność.
Strategie marketingowe opierają się o siłę przekazu, komunikacji, informacji, oraz powszechność, popularność. W swojej publikacji zaprezentuję kierunki przemian oraz politykę marketingową, reklamową dla firm i instytucji.
Celem pracy jest zaprezentowanie siły marketingu online i marketingu multimedialnego. Tezą pracy jest: Marketing multimedialny ma znaczny wpływ na kreowanie zachowania firm i konsumentów. Pytanie badawcze pracy to: Jak zmieniły się preferencje firm i konsumentów wobec przekazu reklamowego? Podstawą analizy jest zaprezentowanie danych marketingowych (w tym inwestycji) dla oceny zmian na tym rynku. Publikacja opiera się o dane empiryczne dotyczące zainteresowania marketingiem wśród konsumentów oraz firm. Będę korzystać z danych o inwestycjach, wydatkach oraz danych marketingowych. Wykorzystam metody porównawcze, prognozy oraz opis, analizę zbiorów. Obecne tendencje opierają się o perspektywy wzrostu i rozwoju w kolejnych latach oraz prestiż, reputację na szerokim rynku. Kreowanie marki, reputacji oraz popularność jest głównym celem strategii firm. Rozwiązania IT (w tym online) są niezbędne, praktyczne dla osiągnięcia celów.
Instytuty krajowe, międzynarodowe w swojej polityce marketingowej kierują się reputacją, odróżnialnością
i uznaniem dla swoich projektów, planów i polityki w sektorach, branżach. W swojej publikacji będę korzystać z danych i raportów polskich instytucji. Będą to dane Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, PriceWaterhousCoopers oraz Gemius, IAB i Wirtualne Media. Dane dotyczą zainteresowania wirtualnym marketingiem oraz zmian. Omówione są nowe perspektywy i projekty w zakresie marketingu i nowoczesnych technologii dla marketingu.

NEW TECHNOLOGIES FOR MARKETING

Summary
In last year’s marketing video online growth by 40,3 mln pln, TV marketing growth by 5,3%, online marketing growth by 9,3% in the marketing market. Interest on classic adverts (magazines, newspa-per) lower by 16,7%, outdoor lower by 9,8%. Nowadays tendency and trends in marketing stands on new technologies, mobile technologies and interactive ads. The main goals of new advertising is to remember and to difference. Marketing strategy stands on the strength to show, present, commu-nicate, inform and popularity. In my publication I will show changes and advertising policy for companies, institutions and consumers.
My publication show the strength of interactive and online marketing. Thesis is Multimedia marketing are important in creations consumers, companies behaviour. The main question is: How preferences to advertising has change? Main part of analyse are marketing empirical data to show changes. In my publication I will use empirical data of consumers and companies market. I will use data about investments, spending and marketing. Analyse method stand on comparison, prognoses and sector, assets analyse
Today’s tendency stands on development, growth in future and prestige on wide market. Crea-tion of mark and popularity is the main aim in company strategies. It solutions (online also) are useful for this politics. National and international institutions in their politics are taking care of prestige and recognition and acceptances of their politics, plans and ideas on the market.
In my publications I will use the data and reports of polish research institutions. Data came from UKE, PriceWaterhousCoopers and Gemius, IAB, Virtual Media. The data are connected with virtual marketing a new technologies for marketing.

Dorota Smoleńska.pdf