OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I MODELI ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ

Anna Ożóg, Jolanta Wojnar

Streszczenie

W pierwszej części opracowanie skoncentrowano się na przedstawieniu wybranych gotówko-wych wskaźników finansowych oraz ocenie ich roli przy diagnozowaniu poziomu kondycji finan-sowej przedsiębiorstwa. Kolejno, dokonano oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranych modeli opierających się na analizie dyskryminacyjnej. Materiałem empirycznym będą-cym podstawą prowadzonej analizy są sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa United Technolo-gies Corporation w latach 2003-2013.


THE USEFULNESS OF RATIO AND DISCRIMINANT ANALYSIS IN ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY

Summary

In the first part of the article the main focus was on presentation of the selected cash ratios and their role in diagnosing the financial condition of the Company. Subsequently, assessment of the financial condition of the Company was done with the use of selected discriminant analysis models. The empirical material used within the article comprises the financial statements of United Technologies Corporation in the years 2004-2013.

Anna Ożóg, Jolanta Wojnar.pdf