FAKTORING JAKO FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE PRZED I PO KRYZYSIE (LATA 2007-2013)

Anna Górska

Streszczenie
Celem artykułu jest dokonanie analizy faktoringu w Polsce i udowodnienie tezy, iż w gospodar-ce rynkowej w okresie kryzysu wzrasta zapotrzebowanie na umowy faktoringowe. Rozwój przed-siębiorstw w okresie kryzysu został szczególnie mocno nadszarpnięty, a ich pozycja wyraźnie zmieniła się w obliczu nowych zagrożeń. W związku z utratą płynności wielu z nich, i problemami z otrzymaniem kredytów na utrzymanie się na rynku, alternatywą stał się faktoring. Faktoring to sposób na poprawę działalności małego przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie kosztów, a także zwiększenie płynności finansowej. Do uzasadnienia wyboru tematu i udowodnienia tezy pracy podjęto analizę ekonomiczną bazującą na danych z Polskiego Związku Faktorów, GUS i FCI. Według badań, z roku na rok rośnie liczba umów faktoringowych i dłużników, a ściągalność należ-ności zwiększyła się w ciągu okresu kryzysu finansowego ponad 2,5-krotnie. Wartość obrotów w 2013 roku zwiększyła się ponad 5-krotnie w stosunku do roku 2008 (wybuch kryzysu na świecie). Przypuszcza się, że do czasu poprawy sytuacji ekonomicznej na świecie faktoring będzie pożądaną formą finansowania, a wartość obrotów nadal będzie rosła.


FACTORING AS A FORM OF FINANCING BUSINESS IN POLAND BEFORE AND AFTER THE CRISIS (2007-2013)


Summary

The purpose of this article is to analyze factoring in Poland and prove the thesis that in a market economy during the crisis, the demand for factoring agreements. Development of enterprises during the crisis has been particularly hard tarnished, and its position clearly changed in the face of new threats. Due to the loss of liquidity many of them and the problems in obtaining credits to maintenance in the market, has become an alternative factoring. Factoring is a way of making small businesses by reducing costs and increasing liquidity. To justify the choice of subject and prove the thesis work the economic analysis based on data from the Polish Factors Association, CSO and FCI. According to research from year to year an increasing number of factoring agreements and debtors and bill receivables increased during the period of the financial crisis more than 2.5 times. The value of turnover in 2013 increased more than 5 times the year 2008 (the outbreak of the crisis on the world). It is believed that by the time improving the economic situation in the world Factoring is a desirable form of financing and turnover will continue to grow.

Anna Górska.pdf