DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU TERYTORIALNYM W LATACH 2009-2013

Edyta Brzozowska, Rafał Majewski

Streszczenie

W artykule została poruszona problematyka innowacyjności przedsiębiorstw, będąca jed-nym z kluczowych wyznaczników ich konkurencyjności. Głównym celem opracowania jest analiza działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych w ujęciu terytorialnym, wskazu-jąca na znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi obszarami. Ocena innowacyjności jednostek gospodarczych, została przeprowadzona na podstawie wybranych parametrów w oparciu o które zaprezentowane zostały zmiany w zakresie działalności innowacyjnej w poszczególnych województwach jakie nastąpiły w latach 2009-2013. Ponadto w artykule, zaprezentowany został ranking innowacyjności województw, do sporządzenia którego wyko-rzystano opracowany zagregowany wskaźnik, stanowiący sumę poszczególnych mierników odnoszących się do innowacyjności podmiotów. W szczególności przy jego konstrukcji uwzględniono: odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w danym województwie, odsetek nowych lub istotnie ulepszonych produktów (w tym dla przedsiębiorstw), odsetek nowych lub istotnie ulepszonych procesów, przychody netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych, nakłady na działalność innowacyjną oraz wynalazki zgłoszone i udzielone patenty.
Na podstawie rozważań empirycznych odnoszących się do poruszanej problematyki, stwierdzono pozytywne tendencje jakie nastąpiły w latach 2009-2013, niemniej utrzymujący się dystans terytorialny wciąż jest znaczny. W czołówce znajdują się przedsiębiorstwa z woje-wództw: mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Tym samym należy uznać, że inno-wacyjność kraju polaryzuje się wokół najbardziej rozwiniętych ośrodków w kraju. Istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwami z przodujących województw pod względem innowacji a zajmujących ostatnie miejsca rankingowe znacząco wpływa na ogólny poziom innowacyjno-ści Polski.


COMPANIES INNOVATION ACTIVENESS FROM TERRITORIAL POINT OF VIEW IN YEARS 2009-2013

 Summary

In article was raised the issue of company innovativeness which is one from the key indicators of their competitiveness. Main goal of research paper is analysis of companies innovation activeness from territorial point of view which reveals distinctive differences between analyzed areas. Evaluation of companies’ innovation was conducted on the basis of chosen indicators which were basis to present changes in innovation activity in voivodeships between 2009 and 2013 year. Moreover in paper is presented innovation of voivodeship ranking prepared on the basis of originally constructed, aggregated indicator based on the sum of company innovation activity measures. In detail, in construction of mentioned indicator were taken into account: percentage of innovative companies in chosen voivodeships, percentage of new or significantly improved processes, net incomes from new or significantly improved product in industrial companies, expenditures on innovation activity, patent applications and patent granted.
On the basis of empirical dates it is observed positive tendency in 2009-2013 years, never-theless substantial territorial gap between voivodeships is still maintained. On the top of the chart are companies from voivodeships: mazowieckie, dolnosląskie and małopolskie. Thereby it is meant that innovativeness is polarized around the most developed areas of the country. There are substantial differences between companies from the top innovativeness voivodeships and those which occupy latest positions in ranking what, the same, creates main innovation scenery in Poland.

Edyta Brzozowska, Rafał Majewski.pdf