OBLIGACJE KORPORACYJNE NOTOWANE NA CATALYST JAKO ALTERNATYWNA FORMA POZYSKIWANIA KAPITAŁU PRZEZ POLSKIE FIRMY

Krzysztof Borowski

Streszczenie

Spadek stóp procentowych na rynkach finansowych wielu krajów przyczynia się do wzrostu zainteresowania segmentem obligacji korporacyjnych jako alternatywnym do kredytu bankowego źródłem pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiona została analiza czynników determinujących rozwój rynku papierów dłużnych w Polsce, notowanych na platformie Catalyst, a także analiza wolumenu obrotu i oprocentowania obligacji korporacyjnych kwotowa-nych na tej platformie.

CORPORATE BONDS LISTED ON THE CATALYST AS AN ALTERNATIVE FORM OF RAISING CAPITAL BY POLISH COMPANIES

Summary

The decline in interest rates on the financial markets of many countries contributes to the growth of interest in the segment of corporate bonds, as an alternative to bank loans source of raising finance by enterprises. The article presents an analysis of the factors determining the development of the debt market in Poland, listed on Catalyst platform, as well as an analysis of trading volume and interest rates of corporate bonds quoted on this platform.

Krzysztof Borowski.pdf