Przedsiębiorstwo & Finanse 2015/4 (11)

Recenzenci w roku 2015

dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH
dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE w Katowicach
dr hab. Maria Węgrzyn

 

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

OBLIGACJE KORPORACYJNE NOTOWANE NA CATALYST JAKO ALTERNATYWNA FORMA POZYSKIWANIA KAPITAŁU PRZEZ POLSKIE FIRMY

Krzysztof Borowski

Streszczenie

Spadek stóp procentowych na rynkach finansowych wielu krajów przyczynia się do wzrostu zainteresowania segmentem obligacji korporacyjnych jako alternatywnym do kredytu bankowego źródłem pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiona została analiza czynników determinujących rozwój rynku papierów dłużnych w Polsce, notowanych na platformie Catalyst, a także analiza wolumenu obrotu i oprocentowania obligacji korporacyjnych kwotowa-nych na tej platformie.

CORPORATE BONDS LISTED ON THE CATALYST AS AN ALTERNATIVE FORM OF RAISING CAPITAL BY POLISH COMPANIES

Summary

The decline in interest rates on the financial markets of many countries contributes to the growth of interest in the segment of corporate bonds, as an alternative to bank loans source of raising finance by enterprises. The article presents an analysis of the factors determining the development of the debt market in Poland, listed on Catalyst platform, as well as an analysis of trading volume and interest rates of corporate bonds quoted on this platform.

Krzysztof Borowski.pdf

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU TERYTORIALNYM W LATACH 2009-2013

Edyta Brzozowska, Rafał Majewski

Streszczenie

W artykule została poruszona problematyka innowacyjności przedsiębiorstw, będąca jed-nym z kluczowych wyznaczników ich konkurencyjności. Głównym celem opracowania jest analiza działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych w ujęciu terytorialnym, wskazu-jąca na znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi obszarami. Ocena innowacyjności jednostek gospodarczych, została przeprowadzona na podstawie wybranych parametrów w oparciu o które zaprezentowane zostały zmiany w zakresie działalności innowacyjnej w poszczególnych województwach jakie nastąpiły w latach 2009-2013. Ponadto w artykule, zaprezentowany został ranking innowacyjności województw, do sporządzenia którego wyko-rzystano opracowany zagregowany wskaźnik, stanowiący sumę poszczególnych mierników odnoszących się do innowacyjności podmiotów. W szczególności przy jego konstrukcji uwzględniono: odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w danym województwie, odsetek nowych lub istotnie ulepszonych produktów (w tym dla przedsiębiorstw), odsetek nowych lub istotnie ulepszonych procesów, przychody netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych, nakłady na działalność innowacyjną oraz wynalazki zgłoszone i udzielone patenty.
Na podstawie rozważań empirycznych odnoszących się do poruszanej problematyki, stwierdzono pozytywne tendencje jakie nastąpiły w latach 2009-2013, niemniej utrzymujący się dystans terytorialny wciąż jest znaczny. W czołówce znajdują się przedsiębiorstwa z woje-wództw: mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Tym samym należy uznać, że inno-wacyjność kraju polaryzuje się wokół najbardziej rozwiniętych ośrodków w kraju. Istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwami z przodujących województw pod względem innowacji a zajmujących ostatnie miejsca rankingowe znacząco wpływa na ogólny poziom innowacyjno-ści Polski.


COMPANIES INNOVATION ACTIVENESS FROM TERRITORIAL POINT OF VIEW IN YEARS 2009-2013

 Summary

In article was raised the issue of company innovativeness which is one from the key indicators of their competitiveness. Main goal of research paper is analysis of companies innovation activeness from territorial point of view which reveals distinctive differences between analyzed areas. Evaluation of companies’ innovation was conducted on the basis of chosen indicators which were basis to present changes in innovation activity in voivodeships between 2009 and 2013 year. Moreover in paper is presented innovation of voivodeship ranking prepared on the basis of originally constructed, aggregated indicator based on the sum of company innovation activity measures. In detail, in construction of mentioned indicator were taken into account: percentage of innovative companies in chosen voivodeships, percentage of new or significantly improved processes, net incomes from new or significantly improved product in industrial companies, expenditures on innovation activity, patent applications and patent granted.
On the basis of empirical dates it is observed positive tendency in 2009-2013 years, never-theless substantial territorial gap between voivodeships is still maintained. On the top of the chart are companies from voivodeships: mazowieckie, dolnosląskie and małopolskie. Thereby it is meant that innovativeness is polarized around the most developed areas of the country. There are substantial differences between companies from the top innovativeness voivodeships and those which occupy latest positions in ranking what, the same, creates main innovation scenery in Poland.

Edyta Brzozowska, Rafał Majewski.pdf

WARTOŚCI REKOMENDOWANE WSKAŹNIKÓW SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Piotr Figura

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu sprawności działania małych i średnich przed-siębiorstw. W trakcie przeprowadzonych badań wykorzystano 34 820 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Dla potwierdzenia zróżnicowania sprawności działania w zależności od przynależ-ności sektorowej przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala – Wallisa. Zawarte w artykule wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru sprawności działania. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospo-darczą w 22 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru sprawności działania zostały poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru sprawności działania dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

 

RECOMMENDED VALUES OF ACTIVITY RATIOS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

This article is dedicated to the subject of performance efficiency for small and medium enterprises. The research was conducted taking into consideration 34,820 financial statements of enterprises. The Kruskal - Wallis nonparametric test was used for confirming the variety of the performance efficiency depending on the membership of the enterprise to the sector of national economy. The results of the research study it contains prove that SMEs from different economy sectors are characterized by different values of activity ratios. The article puts forward as well proposals for recommended value ranges for SMEs operating in 22 different sectors of the country’s economy. Ranges of recommended values for activity ratios evaluated here by the author were then compared with literature model values. The research study results included in the article should contribute to filling the significant gap in the literature of the subject and facilitate conducting analysis of performance efficiency for SMEs.

Piotr Figura.pdf

FAKTORING JAKO FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE PRZED I PO KRYZYSIE (LATA 2007-2013)

Anna Górska

Streszczenie
Celem artykułu jest dokonanie analizy faktoringu w Polsce i udowodnienie tezy, iż w gospodar-ce rynkowej w okresie kryzysu wzrasta zapotrzebowanie na umowy faktoringowe. Rozwój przed-siębiorstw w okresie kryzysu został szczególnie mocno nadszarpnięty, a ich pozycja wyraźnie zmieniła się w obliczu nowych zagrożeń. W związku z utratą płynności wielu z nich, i problemami z otrzymaniem kredytów na utrzymanie się na rynku, alternatywą stał się faktoring. Faktoring to sposób na poprawę działalności małego przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie kosztów, a także zwiększenie płynności finansowej. Do uzasadnienia wyboru tematu i udowodnienia tezy pracy podjęto analizę ekonomiczną bazującą na danych z Polskiego Związku Faktorów, GUS i FCI. Według badań, z roku na rok rośnie liczba umów faktoringowych i dłużników, a ściągalność należ-ności zwiększyła się w ciągu okresu kryzysu finansowego ponad 2,5-krotnie. Wartość obrotów w 2013 roku zwiększyła się ponad 5-krotnie w stosunku do roku 2008 (wybuch kryzysu na świecie). Przypuszcza się, że do czasu poprawy sytuacji ekonomicznej na świecie faktoring będzie pożądaną formą finansowania, a wartość obrotów nadal będzie rosła.


FACTORING AS A FORM OF FINANCING BUSINESS IN POLAND BEFORE AND AFTER THE CRISIS (2007-2013)


Summary

The purpose of this article is to analyze factoring in Poland and prove the thesis that in a market economy during the crisis, the demand for factoring agreements. Development of enterprises during the crisis has been particularly hard tarnished, and its position clearly changed in the face of new threats. Due to the loss of liquidity many of them and the problems in obtaining credits to maintenance in the market, has become an alternative factoring. Factoring is a way of making small businesses by reducing costs and increasing liquidity. To justify the choice of subject and prove the thesis work the economic analysis based on data from the Polish Factors Association, CSO and FCI. According to research from year to year an increasing number of factoring agreements and debtors and bill receivables increased during the period of the financial crisis more than 2.5 times. The value of turnover in 2013 increased more than 5 times the year 2008 (the outbreak of the crisis on the world). It is believed that by the time improving the economic situation in the world Factoring is a desirable form of financing and turnover will continue to grow.

Anna Górska.pdf

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMII

Mestwin Stanisław Kostka

Streszczenie

Przedsiębiorczość i innowacje to istotne czynniki nie tylko koniunktury/dekoniunktury gospo-darczej, lecz także bardzo istotne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem opracowania jest wykazanie, że przedsiębiorczość jest przede wszystkim jedną z kluczowych kategorii ekonomii i gospodarki.


ENTREPRENEURSHIP AS A CLASSIFICATION OF ECONOMICS

Summary

The use and misuse of ambiguous terms in various spheres of social and economic reality is a challenge for effective decision making. One such term is entrepreneurship. Generally speaking, in the Polish language there is no conclusive widely accepted answers to the questions: What is entrepreneurship? What qualitative and quantitative characteristics does it possess? What are its internal structures? What is the function of its relationships with external systems (science, academic education, the economy etc.). In this paper, the author wishes to explore these questions and discuss whether this economic resource is being used to its full potential.

Mestwin Stanisław Kostka.pdf

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I MODELI ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ

Anna Ożóg, Jolanta Wojnar

Streszczenie

W pierwszej części opracowanie skoncentrowano się na przedstawieniu wybranych gotówko-wych wskaźników finansowych oraz ocenie ich roli przy diagnozowaniu poziomu kondycji finan-sowej przedsiębiorstwa. Kolejno, dokonano oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranych modeli opierających się na analizie dyskryminacyjnej. Materiałem empirycznym będą-cym podstawą prowadzonej analizy są sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa United Technolo-gies Corporation w latach 2003-2013.


THE USEFULNESS OF RATIO AND DISCRIMINANT ANALYSIS IN ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY

Summary

In the first part of the article the main focus was on presentation of the selected cash ratios and their role in diagnosing the financial condition of the Company. Subsequently, assessment of the financial condition of the Company was done with the use of selected discriminant analysis models. The empirical material used within the article comprises the financial statements of United Technologies Corporation in the years 2004-2013.

Anna Ożóg, Jolanta Wojnar.pdf