PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA OCENY PRACOWNIKÓW

Karol Kowalewski

Streszczenie

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie najistot-niejszych aspektów psychologicznych towarzyszących procesowi oceniania pracowników. Praca zawiera rozważania teoretyczne obejmujące znaczenie ludzkiej mentalności i jej wpływu na rezultaty funkcjonowania systemu ocen pracowniczych. Autor zwraca uwagę, że procesy oceniania nigdy nie są w pełni obiektywne z powodu wielu czynników psychologicznych, które trudno kontrolować i mierzyć. W pierwszej części opracowania zauważono, że osoby oceniające (przełożeni) mogą popełniać wiele błędów i nieprawidłowości. Przyczyny tych błędów są powodowane niemierzal-nymi czynnikami psychologicznymi, jak np.: motywacja, zdolności poznawcze, temperament, uprzedzenia, czy nieformalne kontakty i relacje emocjonalne z pracownikami. W drugiej części artykułu autor opisuje psychologiczne aspekty oceniania pracowników z punktu widzenia osób ocenianych. Menedżerowie powinni pamiętać, że ocenianie wyników pracy jest ważnym procesem, decydującym o karierach pracowników. Sprawia to, że pracownicy mogą odczuwać stres, napięcie nerwowe i dyskomfort psychiczny. Artykuł kończą wnioski, stanowiące podsumowanie prowadzo-nych rozważań.

THE PSYCHOLOGICAL ISSUE OF EMPLOYEES APPRAISAL

Summary

The main purpose of this paper is to identify and to describe the most important psychological issues of employees appraisal. This article contains theoretical considerations about the role and meaning of human’s mentality and its influence on the results of employees appraisal system. Author noticed, that appraisal processes couldn’t be completely objective and regular because of many psychological factors that are difficult to control and measure. The first part of this paper shows that people (managers) who have to evaluate employers could make many mistakes and failures. The reasons of this mistakes are stimulated by uncountable and psychology factors (for example: motivation, cognitive capacity, temperament, discrimination or informal contacts and emotional relations with employers). In the second part of the article author describes the psychological issues of employees appraisal form the employer’s point of view. Managers should remember that employees performance evaluation is a very important process decides about employer’s career. It makes that employees may be nervous, feel stress and psychology discomfort. The paper ends with conclusions of the paper’s author upon findings of his considerations.

Karol Kowalewski.pdf