IDENTYFIKACJA POTRZEB FINANSOWYCH I PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W PRAKTYCE POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Maria Węgrzyn

Streszczenie

Fundamentem dobrze działającego systemu opieki zdrowotnej jest właściwa jego organizacja oraz odpowiednie rozdysponowanie środków finansowych przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Brak równowagi pomiędzy możliwościami finansowymi a potrzebami zdrowotnymi wymusza konieczność określania priorytetów zdrowotnych i w konsekwencji ich wykorzystanie w różni-cowaniu wielkości środków przeznaczanych na realizację określonych zakresów świadczeń zdro-wotnych, co skutkuje np. racjonowaniem usług. Celem artykułu jest prześledzenie zainteresowania polskich decydentów potrzebą identyfikacji potrzeb zdrowotnych obywateli w okresie po 1999r w celu polepszenia dystrybucji środków finan-sowych gromadzonych w przez publicznego płatnika- NFZ.


IDENTIFYING THE FINANCIAL NEEDS AND MEDICAL PRIORITIES IN DAY-TO-DAY WORKINGS OF POLISH HEALTHCARE

Summary

The base for a working healthcare system is a proper organisation and management of financial resources devoted to healthcare. A disproportion between financial capacity and medical necessity means that priorities have to be established, and resources directed to medical services according to these priorities, which in turn means, for example, that some medical services must be rationed. The article aims to scrutinise the interest of Polish lawmakers in identifying the medical needs of citizens after year 1999 and attempts at ameliorating the distribution of financial resources of the public healthcare system - the NFZ.

Maria Węgrzyn.pdf