ANALIZA PORÓWNAWCZA DYNAMIKI WYBRANYCH MAKRO PARAMETRÓW GOSPODARKI POLSKI PRZED I PO AKCESJI DO UE W KONTEKŚCIE EUROINTEGRACYJNYCH MOŻLIWOŚCI UKRAINY

Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć

Streszczenie

Przedstawiony artykuł naukowy jest poświęcony badaniom zarówno stosunków i relacji gospo- darczych związanych z eurointegracyjnym pragnieniem Ukrainy, jak też kwestii dotyczących wpływu integracji z Unią Europejską (UE) na gospodarkę kraju na przykładzie Polski. Przy tym omówione zostały problemy oraz ewentualne konsekwencje gospodarcze związane z akcesją Ukrainy z UE.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED MACROECONOMIC PARAMETERS OF POLAND BEFORE AND AFTER JOINING THE EU IN THE CONTEXT OF UKRAINE EUROINTEGRATION CAPABILITIES

Summary

This scientific article analyses the economic conditions related to European integration possibilities of Ukraine. By way of example, analysis of some macroeconomic indicators of the Polish economy before and after Poland's accession to the EU is done for this purpose.

Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć.pdf