ROLA INSTRUMENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ W STYMULOWANIU DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Elżbieta Orechwa-Maliszewska

Streszczenie

Innowacyjność jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju przed- siębiorstw, a w konsekwencji także gospodarek poszczególnych krajów. Celem niniejszego opra-cowania jest przedstawienie roli stosowanych w Polsce instrumentów pomocy publicznej w stymu-lowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Z przeprowadzonej analizy wynika, że z instru-mentów pomocy publicznej korzysta w Polsce mniejszy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw niż w większości krajów Unii Europejskiej. Wśród scharakteryzowanych instrumentów relatywnie niewielkie znaczenie mają preferencje podatkowe. Znacznie większą rolę odgrywają dotacje pocho-dzące przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej.


THE ROLE OF PUBLIC AID INSTRUMENTS IN STIMULTING INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Summary

Innovations are among the most important factors contributing to development of enterprises and, as a consequence, also to the development of economies. The aim of this article is to present the state aid instruments used to stimulate the innovative actions of enterprises. The analysis shows that the share of innovative enterprises tapping state aid instruments is smaller in Poland than in most EU countries. Among analysed instruments, tax relief proves to be of relatively small importance. Subsidies, in particular from EU funds, have a much larger contribution.

Elżbieta Orechwa-Maliszewska.pdf