ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO MOTOREM ROZWOJU GOSPODARKI

Małgorzata Mikita

Streszczenie

Artykuł zwraca uwagę na istotną rolę rynku finansowego w rozwoju gospodarczym kraju. Przedstawiono w nim kanały wpływu rynku finansowego na wzrost gospodarczy, jak też liczne badania empiryczne potwierdzające stymulacyjną rolę rynku finansowego w rozwoju gospo-darczym kraju. Ponadto zaakcentowano istotną rolę państwa w sprzyjaniu rozwojowi rynku finan-sowego. Zwrócono uwagę na trzy obszary działań państwa, tj. sferę regulacyjną, infrastrukturę finansową oraz bezpośrednie interwencje na rynku finansowym.


DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH

Summary

The main aim of the article is to show the important role of the financial market in the economic development of the country. Channels of the impact of financial market on economic development were presented in the article, as well as empirical studies confirming the stimulatory role of financial market in the economic development of the country. Further, the important role of the state in fostering the development of the financial market was highlighted. The attention was paid to three areas of activities of the state, i.e. regulatory of financial market, financial infrastructure and direct state intervention in the financial market.

Małgorzata Mikita.pdf