Przedsiębiorstwo & Finanse 2015/3 (10)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

IDENTYFIKACJA POTRZEB FINANSOWYCH I PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH W PRAKTYCE POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Maria Węgrzyn

Streszczenie

Fundamentem dobrze działającego systemu opieki zdrowotnej jest właściwa jego organizacja oraz odpowiednie rozdysponowanie środków finansowych przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Brak równowagi pomiędzy możliwościami finansowymi a potrzebami zdrowotnymi wymusza konieczność określania priorytetów zdrowotnych i w konsekwencji ich wykorzystanie w różni-cowaniu wielkości środków przeznaczanych na realizację określonych zakresów świadczeń zdro-wotnych, co skutkuje np. racjonowaniem usług. Celem artykułu jest prześledzenie zainteresowania polskich decydentów potrzebą identyfikacji potrzeb zdrowotnych obywateli w okresie po 1999r w celu polepszenia dystrybucji środków finan-sowych gromadzonych w przez publicznego płatnika- NFZ.


IDENTIFYING THE FINANCIAL NEEDS AND MEDICAL PRIORITIES IN DAY-TO-DAY WORKINGS OF POLISH HEALTHCARE

Summary

The base for a working healthcare system is a proper organisation and management of financial resources devoted to healthcare. A disproportion between financial capacity and medical necessity means that priorities have to be established, and resources directed to medical services according to these priorities, which in turn means, for example, that some medical services must be rationed. The article aims to scrutinise the interest of Polish lawmakers in identifying the medical needs of citizens after year 1999 and attempts at ameliorating the distribution of financial resources of the public healthcare system - the NFZ.

Maria Węgrzyn.pdf

EVOLUTION OF THE ROLE OF SILVER IN THE ECONOMY OF THE STATE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL GLOBALIZATION

Lyubov Doskochynska

Summary

The evolution of the role of silver in the national economy in terms of financial globalization is considered. The reasons for the decline of bimetallism are analyzed. The structure and change of demand for silver in different sectors is examined. The dynamic of real and nominal prices for the precious metal in the world market is considered. The features of the correlation between gold and silver are determined and analyzed. An analysis of factors influencing the price fluctuations of the precious metal at the macroeconomic level is made. The conclusions regarding prospects for the use of silver as a financial asset are drawn.

Lyubov Doskochynska.pdf

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA OCENY PRACOWNIKÓW

Karol Kowalewski

Streszczenie

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie najistot-niejszych aspektów psychologicznych towarzyszących procesowi oceniania pracowników. Praca zawiera rozważania teoretyczne obejmujące znaczenie ludzkiej mentalności i jej wpływu na rezultaty funkcjonowania systemu ocen pracowniczych. Autor zwraca uwagę, że procesy oceniania nigdy nie są w pełni obiektywne z powodu wielu czynników psychologicznych, które trudno kontrolować i mierzyć. W pierwszej części opracowania zauważono, że osoby oceniające (przełożeni) mogą popełniać wiele błędów i nieprawidłowości. Przyczyny tych błędów są powodowane niemierzal-nymi czynnikami psychologicznymi, jak np.: motywacja, zdolności poznawcze, temperament, uprzedzenia, czy nieformalne kontakty i relacje emocjonalne z pracownikami. W drugiej części artykułu autor opisuje psychologiczne aspekty oceniania pracowników z punktu widzenia osób ocenianych. Menedżerowie powinni pamiętać, że ocenianie wyników pracy jest ważnym procesem, decydującym o karierach pracowników. Sprawia to, że pracownicy mogą odczuwać stres, napięcie nerwowe i dyskomfort psychiczny. Artykuł kończą wnioski, stanowiące podsumowanie prowadzo-nych rozważań.

THE PSYCHOLOGICAL ISSUE OF EMPLOYEES APPRAISAL

Summary

The main purpose of this paper is to identify and to describe the most important psychological issues of employees appraisal. This article contains theoretical considerations about the role and meaning of human’s mentality and its influence on the results of employees appraisal system. Author noticed, that appraisal processes couldn’t be completely objective and regular because of many psychological factors that are difficult to control and measure. The first part of this paper shows that people (managers) who have to evaluate employers could make many mistakes and failures. The reasons of this mistakes are stimulated by uncountable and psychology factors (for example: motivation, cognitive capacity, temperament, discrimination or informal contacts and emotional relations with employers). In the second part of the article author describes the psychological issues of employees appraisal form the employer’s point of view. Managers should remember that employees performance evaluation is a very important process decides about employer’s career. It makes that employees may be nervous, feel stress and psychology discomfort. The paper ends with conclusions of the paper’s author upon findings of his considerations.

Karol Kowalewski.pdf

ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO MOTOREM ROZWOJU GOSPODARKI

Małgorzata Mikita

Streszczenie

Artykuł zwraca uwagę na istotną rolę rynku finansowego w rozwoju gospodarczym kraju. Przedstawiono w nim kanały wpływu rynku finansowego na wzrost gospodarczy, jak też liczne badania empiryczne potwierdzające stymulacyjną rolę rynku finansowego w rozwoju gospo-darczym kraju. Ponadto zaakcentowano istotną rolę państwa w sprzyjaniu rozwojowi rynku finan-sowego. Zwrócono uwagę na trzy obszary działań państwa, tj. sferę regulacyjną, infrastrukturę finansową oraz bezpośrednie interwencje na rynku finansowym.


DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH

Summary

The main aim of the article is to show the important role of the financial market in the economic development of the country. Channels of the impact of financial market on economic development were presented in the article, as well as empirical studies confirming the stimulatory role of financial market in the economic development of the country. Further, the important role of the state in fostering the development of the financial market was highlighted. The attention was paid to three areas of activities of the state, i.e. regulatory of financial market, financial infrastructure and direct state intervention in the financial market.

Małgorzata Mikita.pdf

ROLA INSTRUMENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ W STYMULOWANIU DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Elżbieta Orechwa-Maliszewska

Streszczenie

Innowacyjność jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju przed- siębiorstw, a w konsekwencji także gospodarek poszczególnych krajów. Celem niniejszego opra-cowania jest przedstawienie roli stosowanych w Polsce instrumentów pomocy publicznej w stymu-lowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Z przeprowadzonej analizy wynika, że z instru-mentów pomocy publicznej korzysta w Polsce mniejszy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw niż w większości krajów Unii Europejskiej. Wśród scharakteryzowanych instrumentów relatywnie niewielkie znaczenie mają preferencje podatkowe. Znacznie większą rolę odgrywają dotacje pocho-dzące przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej.


THE ROLE OF PUBLIC AID INSTRUMENTS IN STIMULTING INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Summary

Innovations are among the most important factors contributing to development of enterprises and, as a consequence, also to the development of economies. The aim of this article is to present the state aid instruments used to stimulate the innovative actions of enterprises. The analysis shows that the share of innovative enterprises tapping state aid instruments is smaller in Poland than in most EU countries. Among analysed instruments, tax relief proves to be of relatively small importance. Subsidies, in particular from EU funds, have a much larger contribution.

Elżbieta Orechwa-Maliszewska.pdf

ANALIZA PORÓWNAWCZA DYNAMIKI WYBRANYCH MAKRO PARAMETRÓW GOSPODARKI POLSKI PRZED I PO AKCESJI DO UE W KONTEKŚCIE EUROINTEGRACYJNYCH MOŻLIWOŚCI UKRAINY

Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć

Streszczenie

Przedstawiony artykuł naukowy jest poświęcony badaniom zarówno stosunków i relacji gospo- darczych związanych z eurointegracyjnym pragnieniem Ukrainy, jak też kwestii dotyczących wpływu integracji z Unią Europejską (UE) na gospodarkę kraju na przykładzie Polski. Przy tym omówione zostały problemy oraz ewentualne konsekwencje gospodarcze związane z akcesją Ukrainy z UE.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED MACROECONOMIC PARAMETERS OF POLAND BEFORE AND AFTER JOINING THE EU IN THE CONTEXT OF UKRAINE EUROINTEGRATION CAPABILITIES

Summary

This scientific article analyses the economic conditions related to European integration possibilities of Ukraine. By way of example, analysis of some macroeconomic indicators of the Polish economy before and after Poland's accession to the EU is done for this purpose.

Natalia Tuwakowa, Marta Pankoweć.pdf